செவ்வாய், 9 ஆகஸ்ட், 2011

கோட்டு ஓவியலும் அச்சுரு வடிவமய்ப்பும்
கோட்டு ஓவியலும் அச்சுரு வடிவமய்ப்பும்

[1] ஓவியல் (drawing)
---------------------------------


1. புல்லி ஓவியல் (Corel PHOTO-PAINT/ Adobe PHOTOSHOP)
2. கோட்டு ஓவியல் (CorelDRAW/ Adobe ILLUSTRATOR)<1> வரய்கலய் முரய்யில், இரன்டு வகய் உன்டு. ஒன்ராவது 'புல்லியல் (bitmap) வரய்கலய்'. இரன்டாவது 'கோட்டியல் (vector) வரய்கலய்'. 'புல்லியல் வரய்கலய்யில்', உருவம் புல்லியின் அடர்வினால் உருவாக்கப்படுது. 'கோட்டியல் வரய்கலய்யில்', உருவம் கோட்டின் னீல, அகல, கோன அலவினால் உருவாக்கப்படுது.<2> 'கோட்டியல் வரய்கலய்யில்', ஓவியத்தின் அலவினய் எத்தனய்த் தடவய்ப் பெரிது படுத்தினாலும், அல்லது சிரிது படுத்தினாலும், ஓவியத்தின் காட்சி மிகத் தெலிவாகத் தோன்ரும். அதாவது 'கோட்டியல் வரய்கலய்யில்' ஓவியத்தின் தரம், எப் பொலுதும் சிரப்பாகவே இருக்கும்.<3> ஆனால் 'புல்லியல் வரய்கலய்யில்', ஓவியத்தின் அலவினய்ப் பெரிது படுத்தினால், அது தெலிவில்லாமல் மங்கலாக மாரிவிடும்.


--------------------------------------------
[2] கோட்டு ஓவியல் சன்னல் திரய்


(01) தலய்ப்புப் பட்டய் (title bar)சன்னலகத்தின் மேல் புரத்தில், தலய்ப்புப் பட்டய் உல்லது. தலய்ப்புப் பட்டய்யில், பயன்பாட்டின் பெயரும், ஆவனக் கோப்பின் பெயரும் தோன்ரலாகும். கோப்பின் பெயருடன் பின் ஒட்டாக வரும் .CDR என்பது, 'கோட்டு ஓவியல்' (CorelDRAW) எனப்படும் பயன்பாட்டின் சுருக்கப் பெயர் ஆகும்.தலய்ப்புப் பட்டய்யின் இடது புரத்தில் இருப்பது, பயன்பாட்டின் குரும்படம் ஆகும். இதய்ச் சொடுக்குவதன் மூலம், 'சன்னலகத்தின் கட்டுப்பாட்டுக் கட்டலய்ப் பட்டியய்ப்' (control menu) பெரலாகும். தலய்ப்புப் பட்டய்யின் வலது புரத்தில் இருப்பது, சன்னலகத்தின் கட்டுப்பாட்டுப் பொட்டு விசய் மூன்ரு (control buttons) ஆகும்.


--------------------------------------------
(02) கட்டலய்ப் பட்டிப் பட்டய் (menu bar)<1> சன்னலகக் கட்டலய்ப் பட்டிப் பட்டய்யில்,
--------------------------------------------


01. கோப்பு (file)
02. திருத்து (edit)
03. காட்சி (view)
04. எல்லய்ப் பிரிவு (layout)
05. வரிசய்ப் படுத்து (arrange)
06. வெலய்வு (effects)
07. துன்மியுரு (bitmaps)
08. பாடவுரு (text)
09. கருவி (tools)
10. சன்னலகம் (window)
11. உதவி (help)


--------------------------------------------
என்ரு பல வகய்யானக் கீல் இரங்குக் கட்டலய்ப் பட்டி உன்டு. ஒவ்வொரு கட்டலய்ப் பட்டியிலும், கட்டலய் பல அடங்கியிருக்கும்.<2> ஒரு சிலக் கட்டலய்யின் வலது புரம், வலது னோக்கு அம்பு முனய் உன்டு. அவ்வாரு அம்பு முனய்யய்க் கொன்டிருக்கும் கட்டலய்க்குத் 'துனய்க் கட்டலய்ப் பட்டி' (cascading menus) உன்டு.எடுத்துக்காட்டு:
--------------------------------------------
கருவிக் கட்டலய்ப் பட்டி (Tools menu) /
உருவாக்கு (Create) ->
1. அம்புமுனய் (Arrow)...
2. எலுத்துரு (Character)...
3. தினுசு (Pattern)...
--------------------------------------------<3> ஒரு சிலக் கட்டலய்யின் வலது புரம், மூன்ரு புல்லி (ellipsis) உன்டு. அவ்வாரு மூன்ரு புல்லியய்க் கொன்டிருக்கும் கட்டலய்க்குச் 'சொல்லாடல் பெட்டி' (dialog box) உன்டு.எடுத்துக்காட்டு:
--------------------------------------------
கோப்புக் கட்டலய்ப் பட்டி (File menu) /
ஏட்ருமதி (Export)...
--------------------------------------------மேலும் ஒரு எடுத்துக்காட்டு:
--------------------------------------------
எல்லய்ப் பிரிவுக் கட்டலய்ப் பட்டி (Layout menu) /
பக்க வடிவமய்ப்பு (Page Setup)...
--------------------------------------------(03) செந்தரக் கருவிப் பட்டய்


(ribbon bar/ standard tool bar)கட்டலய்ப் பட்டிப் பட்டய்யில் அடங்கி உல்லதில், மிகத் தேவய்யான கட்டலய் பல, குரும் பட உருவில் பொட்டு விசய்யாகத் தொகுக்கப் பட்டிருக்கும் இடம் தான் 'செந்தரக் கருவிப் பட்டய்' ஆகும். இந்தக் குரும் படத்தின் மீது சுட்டியய் னகர்த்தினால், குரும் படத்திர்க்குரிய கட்டலய்யின் பெயர் வெலிப் பட்டுத் தோன்ரும்.


--------------------------------------------
(04) வரய்வுக் கட்டகம் (drawing window)<1> 'வரய்வுக் கட்டகம்' என்பது, கோட்டு ஓவியல் பயன்பாட்டுச் சன்னலகத்தின் வெல்லய் னிர வரய்விடம் ஆகும். இங்கு தான் 'அச்சிடு பக்கத்தின்' (printable page) எல்லய், தேவய்க்கு ஏர்ப்ப வரம்பு செய்யப் படுது. 'அச்சிடு பக்கம்' (printable page) என்பது, அச்சிடு ஏட்டின் அலவய்க் குரிப்பது ஆகும்.<2> வரய்வுக் கட்டகத்தில் வரய்யப் படுவதில், அச்சிடு பக்கத்தின் ஓர ஒலுங்கு எல்லய்யய்த் தான்டி, வெலியில் உருவாகும் பொருன்மய் [பாடவுருவும் (text), படவுருவும் (image)], அச்சில் வருவது இல்லய். எனவே அச்சில் வரத் தேவய் இல்லாததய், அச்சிடு பக்கத்தின் (printable page) வெலிப் பகுதியில் னிருத்தலாகும். இந்த வெலிப் பகுதியிலும், அலவு காட்டிக் கோடு (ruler guide) செயல்படு னிலய்யில் இருக்கும்.


--------------------------------------------
(05) அச்சிடு பக்கம் (printable page)<1> 'அச்சிடு பக்கம்' (printable page) என்பது, அச்சிடு ஏட்டின் அலவய்க் குரிப்பது ஆகும். அச்சிடு பக்கத்தில் உருவாக்கப் படும் பொருன்மய் அனய்த்தய்யும், அச்சிட்டுப் பெரலாகும். தேவய்க்கு ஏர்ப்ப அச்சிடு பக்கத்தின் னீல அகல அலவினய், மாட்ரி அமய்க்க இயலும். மேலும் அச்சிடு பக்கத்தய் அகன்ட பக்கமாகவோ, அல்லது உயர்ந்த பக்கமாகவோ, மாட்ரி அமய்க்கலாகும்.<2> அச்சிடு பக்கத்தின் அலவு, A1, A2, A3, A4, … என்ரு பலவாரு குரிப்பிடப்படுது. இயல்புனிலய்யில் (default) அச்சிடு பக்கத்தின் அலவு என்பது, A4 ஆகும்.எடுத்துக் காட்டாக,
--------------------------------------------
தினசரி செய்தி இதலின் இரு பக்கத்தய்யும் விரித்து வய்த்தால் வருவது தான்,
A1 அலவு (594 மி.மீ. * 841 மி.மீ.) ஆகும்.

இதனய் இரன்டாக மடித்தால் வருவது தான்,
A2 அலவு (594 மி.மீ. * 420 மி.மீ.) ஆகும்.

இதனய் மேலும் இரன்டாக மடித்தால் வருவது தான்,
A3 அலவு (297 மி.மீ. * 420 மி.மீ.) ஆகும்.

இதனய் மேலும் இரன்டாக மடித்தால் வருவது தான்,
A4 அலவு (297 மி.மீ. * 210 மி.மீ.) ஆகும்.
--------------------------------------------<3> 'எல்லய்ப் பிரிவுக் கட்டலய்ப் பட்டியின்' (layout menu), 'பக்க அமய்ப்புக் கட்டலய்' (page setup) மூலம், அச்சிடு பக்கத்தின் னீல, அகல, அகன்ட, உயர அலவினய்த், தேவய்க்கு ஏர்ப்ப மாட்ரி அமய்க்கலாகும்.


--------------------------------------------

(06) அலவுப் பட்டய் (rulers)_!_!_!_!_!_!_!__!_!_!_!_!_!_!__!_!_!_!_!_!_!__!_!_!_!_!_!_!_<1> வரய்வுக் கட்டகத்தில், கீல் மேலாகவும், இடது வலது ஆகவும், பொருன்மய்க்கு உரு அலவு அமய்க்கவும், இட அமர்வு செய்யவும், இரு அலவுப் பட்டய் உன்டு. அவய் 'குருக்கு அலவுப் பட்டய்' (horizontal ruler), மட்ரும் 'னெடுக்கு அலவுப் பட்டய்' (vertical ruler) ஆகும். இதன் அலவு, இன்ஞ், சென்டிமீட்டர், பய்கா, போன்ர அலகால் குரிப்பிடப்படுது.<2> வரய்வுக் கட்டகத்தின் மேல் புரம் குருக்காகவும், இடது புரம் னெடுக்காகவும், அமய்ந்துல்ல அலவுப் பட்டய் இரன்டும், ஒன்ரு சேரும் இடத்திர்க்கு 'சுலினிலய்' என்ரு பெயர்.<3> அலவுப் பட்டய்யய்த் தோன்ரச் செய்யவும், மரய்யச் செய்யவும், 'காட்சிக் கட்டலய்ப் பட்டி (view menu) / அலவுப் பட்டய் (rulers)' என்னும் கட்டலய் பயன்படுது. இந்தக் கட்டலய்யய் ஒரு தடவய் செயல் படுத்தினால், அலவுப் பட்டய் தோன்ரும். மரு தடவய் செயல் படுத்தினால், அலவுப் பட்டய் மரய்ந்து விடும். அதாவது இந்தக் கட்டலய், முன்னுக்குப் பின் முரன்படும் 'இருனிலய்மாட்ரி' (toggle) கட்டலய்யாகச் செயல்படுது.


<4> னெடுக்கு மட்ரும் குருக்கு அலவுப் பட்டய்யில் இருந்து, 'அலவுக் காட்டிக் கோடு' (ruler guide) எனப்படும் புல்லியால் ஆன கோடு பலதய்ப் பெரலாகும். அதர்க்கு சுட்டி முனய்யய் அலவுப் பட்டய்யில் னிருத்தி, சொடுக்கிட்டு அலுத்தியவாரு வரய்வுக் கட்டகத்தின் உல்ப் பக்கமாக னகர்த்தினால், சுட்டி முனய்யுடன் புல்லியால் ஆன கோடு உருவாகி, சுட்டி முனய்யோடு னகர்ந்து வரலாகும். இவ்வாரு உருவான அலவுக் காட்டிக் கோட்டய், தேவய்யான இடத்திர்க்கு னகர்த்தி வய்த்து விட்டு, சுட்டியய் விடுவிக்க வேன்டும். இப் பொலுது அலவுக் காட்டிக் கோடு, வரய்வுக் கட்டகத்தில் பொருந்தி விடும்.<5> னெடுக்கு அலவுப் பட்டய்யில் இருந்து 'னெடுக்கு அலவுக் காட்டிக் கோட்டய்யும்' (vertical ruler guide), குருக்கு அலவுப் பட்டய்யில் இருந்து 'குருக்கு அலவுக் காட்டிக் கோட்டய்யும்' (horizontal ruler guide) பெரலாகும்.<6> இவ்வாரு குருக்காகவும் னெடுக்காகவும் எத்தனய் அலவுக் காட்டிக் கோடு தேவய்ப் பட்டாலும், உருவாக்கலாகும்.<7> அச்சிடும் பொலுது, அலவுக் காட்டிக் கோடு அச்சில் வருவது இல்லய்.<8> இவ்வாரு உருவாக்கப் பட்ட 'அலவுக் காட்டிக் கோட்டய்' (ruler guide) னீக்க வேன்டுமானால், சுட்டியின் உதவியால் அலவுக் காட்டிக் கோட்டய்ச் சொடுக்கிட்டு அலுத்திப் பிடித்தவாரு, வரய்வுக் கட்டகத்துக்கு வெலியில் இலுத்துப் போடுதல் வேன்டும்.


--------------------------------------------
(07) னிலய்மய்ப் பட்டய் (status bar)<1> செய்து கொன்டிருக்கும் வேலய் பட்ரிய செய்திக் குரிப்பய் வெலிப்படுத்தும் இடம் தான், 'னிலய்மய்ப் பட்டய்' ஆகும். இது பயன்பாட்டுச் சன்னலகத்தின் கீல்ப் புரத்தில், பொருத்தப்பட்டு உல்லது.<2> இப்பொலுது சுட்டி முனய் எந்த இடத்தில் உல்லது, எந்தக் கருவி, கட்டலய் பயன் படுத்தப்படுது, ஆகிய விபரம் னிலய்மய்ப் பட்டய்யில் தோன்ரலாகும். மேலும் தேர்வு செய்யப் பட்ட பொருன்மய், வரய்வுக் கட்டகத்தில் எந்த அலவில், எந்த இடத்தில், என்ன னிரத்தில் உல்லது, தேர்வு செய்யப் பட்ட அச்சுருவின் பெயர், அச்சுருவின் அலவு, அச்சுருவின் விலிம்புக் கோடு, அச்சுருவில் னிரப்பப்பட்ட னிரம், அச்சுருவின் விலிம்புக் கோட்டு னிரம் ஆகிய செய்தி அனய்த்தும், னிலய்மய்ப் பட்டய்யில் தோன்ரலாகும்.


--------------------------------------------(08) கருவிப் பெட்டி (tool box)<1> கருவிப் பெட்டியில் படம் வரய்வதர்க்கான பயனுல்ல பல கருவி உன்டு. ஒவ்வொரு கருவியய்க் கொன்டும், ஒவ்வொரு விதமான வேலய்யய்ச் செய்ய இயலும். உருவம் உருவாக்கவும், உருவத்தய் மாட்ரி அமய்க்கவும், உருவத்திர்க்கு னிரம் சேர்க்கவும், தனித் தனியாகக் கருவி பல உன்டு. ஒரு னேரத்தில் ஒரு கருவியய் மட்டும் தேர்வு செய்து, பயன் படுத்தலாகும்.<2> கோட்டு ஓவியல் சன்னலகக் கருவிப் பெட்டியில்,
--------------------------------------------


01. தேர்ந்தெடுப்பியர் கருவி (pick tool)
02. வடிவமய்ப்பியர் கருவி (shape tool)
03. உருப் பெருக்கியர் கருவி (zoom tool)
04. தாராலக் கோட்டு வரய்வுக் கருவி (freehand tool)
05. சூட்டிகய் வரய்வுக் கருவி (smart drawing tool)
06. கட்ட/ னீல்கட்டக் கருவி (rectangle tool)
07. வட்ட/ னீல்வட்டக் கருவி (ellipse tool)
08. வரய்பட ஏட்டுக் கருவி (graph paper tool)
09. அடிப்படய் வடிவமய்ப்பியர் கருவி (basic shapes)
10. பாடவுருக் கருவி (text tool)
11. ஊடாட்டக் கலப்பிடுக் கருவி (interactive blend tool)
12. பன்பியல் தேர்வுக் கருவி (eyedropper tool)
13. வெலிக்கோட்டுக் கருவி (outline tool)
14. னிர னிரப்புக் கருவி (fill tool)
15. ஊடாட்ட னிர னிரப்புக் கருவி (interactive fill tool)


--------------------------------------------
என்ரு பல வகய்யானக் கருவி உன்டு.<3> ஒரு சிலக் கருவி, தனக்கென்ரு துனய்க் கருவி பலதய்யும் கொன்டிருப்பது உன்டு. எந்தக் கருவியின் அடியில் வலது புரம் அம்புக் குரி உல்லதோ, அந்த வகய்க் கருவிக்கு எல்லாம், துனய்க் கருவி ஒன்ரோ பலதோ இருக்கக் கூடும். அம்பு முனய்யய்ச் சொடுக்கிட்டால், துனய்க் கருவிப் பட்டி தோன்ரலாகும். பின்பு துனய்க் கருவிப் பட்டியில் இருந்து, துனய்க் கருவி ஒன்ரய்த் தேர்வு செய்து பயன் படுத்தலாகும்.எடுத்துக்காட்டு:
கருவிப் பெட்டி (tool box)
வெலிக் கோட்டுக் கருவி (outline tool) ->


--------------------------------------------


01. வெலிக் கோட்டு எலுதுகோல் சொல்லாடல் பெட்டி
(outline pen dialog box)
02. வெலிக் கோட்டு னிரச் சொல்லாடல் பெட்டி
(outline color dialog box)
03. வெலிக் கோட்டு னீக்குக் கருவி
(no outline)
04. வெலிக் கோட்டு மயிரிலய்த் தடிமன் கருவி
(hairline outline)
05. வெலிக் கோட்டு 1/2 புல்லித் தடிமன் கருவி
(1/2 point outline)
06. வெலிக் கோட்டு 1 புல்லித் தடிமன் கருவி
(1 point outline)
07. வெலிக் கோட்டு 2 புல்லித் தடிமன் கருவி
(2 point outline)
08. வெலிக் கோட்டு 8 புல்லித் தடிமன் கருவி
(8 point outline)
09. வெலிக் கோட்டு 16 புல்லித் தடிமன் கருவி
(16 point outline)
10. வெலிக் கோட்டு 24 புல்லித் தடிமன் கருவி
(24 point outline)
11. னிரத் துரய்ச் சன்னலகம்
(color docker window)


--------------------------------------------மேலும் ஒரு எடுத்துக்காட்டு:
கருவிப் பெட்டி (tool box)
னிர னிரப்புக் கருவி (fill tool) ->
--------------------------------------------
1. னிர னிரப்பு மேல்-எலு சொல்லாடல் பெட்டி
(fill color dialog box)
2. பாய்வு னிர னிரப்புச் சொல்லாடல் பெட்டி
(fountain fill dialog box)
3. தினுசு னிர னிரப்புச் சொல்லாடல் பெட்டி
(pattern fill dialog box)
4. இலய்ம னிர னிரப்புச் சொல்லாடல் பெட்டி
(texture fill dialog box)
5. பின்பதிவு னிரப்புச் சொல்லாடல் பெட்டி
(PostScript fill dialog box)
6. னிர னிரப்பு னீக்குக் கருவி
(no fill)
7. னிரத் துரய்ச் சன்னலகம்
(color docker window)


--------------------------------------------(09) னிரப் பட்டய் (color palette)<01> சன்னலகத்தின் வலப் புரத்தில் இருக்கும் 'னிரப் பட்டய்யில்', பொருன்மய்க்கு னிரம் சேர்ப்பதர்க்கான னிரம் பல தயார் னிலய்யில் உன்டு.<02> னிரப் பட்டய்யின் மேல்ப் புரத்தில் மேல் னோக்கு அம்பும், பெருக்கல் குரியும் உன்டு. னிரப் பட்டய்யின் கீல்ப் புரத்தில் கீல் னோக்கு அம்பும், இடது னோக்கு அம்பும் உன்டு.<03> இடது சொடுக்கும் னிரப் பெட்டியும்


--------------------------------------------
னிரப் பட்டய்யில் உல்ல னிரப் பெட்டியின் மீது இடது சொடுக்கு சொடுக்கிட்டால், தேர்வு செய்யப் பட்ட பொருன்மய்க்குல், சொடுக்கிட்ட னிரம் னிரப்பப் பட்டு விடும்.<04> வலது சொடுக்கும் னிரப் பெட்டியும்


--------------------------------------------
னிரப் பட்டய்யில் உல்ல னிரப் பெட்டியின் மீது வலது சொடுக்கு சொடுக்கிட்டால், தேர்வு செய்யப் பட்ட பொருன்மய்யின் வெலிக் கோட்டுக்கு, சொடுக்கிட்ட னிரம் பூசப் பட்டு விடும்.<05> இடது சொடுக்கும் மேல்/கீல் னோக்கு அம்புவும்


--------------------------------------------
னிரப் பட்டய்யின் இரு புரமும் இருதியில் உல்ல மேல் னோக்கு அல்லது கீல் னோக்கு அம்பு முனய் மீது இடது சொடுக்கு சொடுக்கிட்டால், ஒரு சொடுக்குக்கு ஒரு னிரப் பெட்டி என்ரு திரய் உருலல் ஆகும்.


<06> வலது சொடுக்கும் மேல்/கீல் னோக்கு அம்புவும்


--------------------------------------------
னிரப் பட்டய்யின் இரு புரமும் இருதியில் உல்ல மேல் னோக்கு அல்லது கீல் னோக்கு அம்பு முனய் மீது வலது சொடுக்கு சொடுக்கிட்டால், திரய் உயரத்திர்க்குமாக ஒரு வரிசய் அலவுக்கு னிரப் பெட்டி திரய் உருலல் ஆகும்.

<07> இடது சொடுக்கும் இடது னோக்கு அம்புவும்


--------------------------------------------
னிரப் பட்டய்யின் கீல்ப் புரத்தில் உல்ல இடது னோக்கு அம்பு முனய் மீது, சுட்டியால் இடது சொடுக்கு சொடுக்கிட்டால், னிரப் பட்டய் விரிவாக்கம் செய்யப் பட்டு, தயார் னிலய்யில் உல்ல அனய்த்து னிரமும் வெலிப் பட்டுத் தோன்ரும். அடுத்து னிரப் பட்டய்க்கு வெலிப்புரத்தில் புரத்தில் சொடுக்கிட்டால், னிரப் பட்டய் பலய்ய னிலய்க்கு ஒரு வரி அலவில் திரய் உருலல் ஆகி விடும்.<08> வலது சொடுக்கும் இடது னோக்கு அம்புவும்


--------------------------------------------
னிரப் பட்டய்யின் கீல்ப் புரத்தில் உல்ல இடது னோக்கு அம்பு முனய் மீது, சுட்டியால் வலது சொடுக்கு சொடுக்கிட்டால், மேல்-எலு கட்டலய்ப்பட்டி தோன்ரலாகும்.<09> இடது சொடுக்கும் பெருக்கல் குரியும்


--------------------------------------------
னிரப் பட்டய்யின் மேல்ப் புரத்தில் உல்ல பெருக்கல் குரி மீது இடது சொடுக்கு சொடுக்கிட்டால், தேர்வு செய்யப் பட்ட பொருன்மய்க்குல், னிரப்பப் பட்ட னிரம் னீக்கப் பட்டு விடும்.


<10> வலது சொடுக்கும் பெருக்கல் குரியும்


--------------------------------------------
னிரப் பட்டய்யின் மேல்ப் புரத்தில் உல்ல பெருக்கல் குரி மீது வலது சொடுக்கு சொடுக்கிட்டால், பொருன்மய்யின் வெலிக் கோட்டு னிரம் னீக்கப் பட்டு விடும்.
--------------------------------------------

(10) பக்கக் கட்டுப் படுத்தி (page control)<1> உருவாக்கப் பட்ட ஆவனத்தில், பக்கத்தின் இடய்யே உலாவுவதர்க்கு, கட்டகத்தின் கீல் இடது புரம் உல்ல 'பக்கக் கட்டுப்படுத்தி' பயன்படுது.<2> ஒரு ஆவனத்தில் மொத்தம் எத்தனய்ப் பக்கம் உருவாக்கப் பட்டுல்லது, இப் பொலுது எந்தப் பக்கம் செயலில் உல்லது என்னும் விபரத்தய்ப் பக்கக் கட்டுப்படுத்தியில் பார்க்கலாகும்.<3> இடது சொடுக்கு


--------------------------------------------
1. பக்கக் கட்டுப்படுத்தியின் இடது னோக்கு அம்பு முனய் மீது இடது சொடுக்கு சொடுக்கிட்டால், பக்கத்தின் இடய்யே பின் னோக்கி னகரலாகும்.


2. பக்கக் கட்டுப்படுத்தியின் வலது னோக்கு அம்பு முனய் மீது இடது சொடுக்கு சொடுக்கிட்டால், பக்கத்தின் இடய்யே முன் னோக்கி னகரலாகும்.
--------------------------------------------
(11) சன்னலகத்தின் கட்டுப்பாட்டுக் கட்டலய்ப் பட்டிப் பெட்டி
(control menu box)தலய்ப்புப் பட்டய்யின் இடதுபுரத் தொடக்கத்தில் உல்ல பயன்பாட்டின் குரும்படத்தய்ச் சொடுக்கிட்டால், 'சன்னலகத்தின் கட்டுப் பாட்டுக் கட்டலய்ப் பட்டி' தோன்ரலாகும்.


--------------------------------------------
(12) சன்னலகத்தின் கட்டுப்பாட்டுப் பொட்டு விசய் (control buttons)சன்னலகத்தின் மேல் வலது மூலய்யில்,
சன்னலகத்தய்க் கட்டுப்படுத்துவதர்க்காக, மூன்ரு வகய்யான கட்டுப்பாட்டுப் பொட்டு விசய் உன்டு. அவய்


--------------------------------------------
(1) குருக்குப் பொட்டு விசய், (minimize button)


(2) பெருக்குப் பொட்டு விசய் (maximize button)
அல்லது மீட்சிப் பொட்டு விசய் (restore button), மட்ரும்


(3) மூடு பொட்டு விசய் (close button) ஆகும்.
--------------------------------------------<1> குருக்குப் பொட்டு விசய் (minimize button)


--------------------------------------------
சிரிய கோடு போன்ரு அமய்ந்து இருக்கும் முதல் பொட்டுதான், குருக்குப் பொட்டு விசய் ஆகும். இது சன்னலகத்தின் அலவினய்க் குருக்கிக் குரும்பட அலவாக மாட்ரி, 'தொலில் பட்டய்யில்' (task bar) தர்க்காலிகமாக வய்த்துவிடும். இவ்வாராக 'தொலில் பட்டய்யில்' (task bar) வய்க்கப்பட்ட குரும்படத்தய்ச் சுட்டியால் சொடுக்கினால், குரும்படமாகக் குருக்கப்பட்ட சன்னலகம் மீன்டும் பலய்ய னிலய்க்குத் திரும்பிடும்.

<2> பெருக்குப் பொட்டு விசய் (maximize button)


அல்லது மீட்சிப் பொட்டு விசய் (restore button)


--------------------------------------------
சிரிய கட்டம் போன்ரு அமய்ந்து இருக்கும் இரன்டாவது பொட்டுதான், பெருக்குப் பொட்டு விசய் ஆகும். இது சன்னலகத்தின் அலவினய்ப் பெரிதாக்க உதவிடும். அவ்வாரு பெரிதாக்கப்பட்ட பின்னர், பெருக்குப்
பொட்டு விசய், மீட்சிப் பொட்டு விசய்யாக மாரிவிடும். இந்த மீட்சிப் பொட்டு விசய், கட்டகத்தின் அலவினய்ப் பலய்ய னிலய்க்கு மீட்க உதவிடும்.<3> மூடு பொட்டு விசய் (close button)


--------------------------------------------
குருக்குவெட்டு அடய்யாலத்தில் அமய்ந்திருக்கும் மூன்ராவது பொட்டுதான், மூடு பொட்டு விசய் ஆகும். இது கோட்டு ஓவியல் பயன்பாட்டினய் முடிவுக்கு கொன்டுவருவதுடன், பயன்பாட்டின் சன்னலகத்தய்யும் காட்சித் திரய்யிலிருந்து னீக்கிவிடும்.
--------------------------------------------
(13) திரய் உருலல் பட்டய் (scroll bars)<1> சன்னலகத்தின் வலது புரத்தில் னெடுக்குத் திரய் உருலல் பட்டய்யும், சன்னலகத்தின் கீல்ப் புரத்தில் குருக்குத் திரய் உருலல் பட்டய்யும் ஆக, இரன்டு திரய் உருலல் பட்டய் உன்டு.<2> குருக்குத் திரய் உருலல் பட்டய்


--------------------------------------------
காட்சித் திரய்யில் இருக்கின்ர விபரத்தய், இடது புரம் இருந்து வலது புரமாகவோ, அல்லது வலது புரம் இருந்து இடது புரமாகவோ னகர்த்திப் பார்ப்பதர்க்கு, 'குருக்குத் திரய் உருலல் பட்டய்' பயன்படுது.<3> னெடுக்குத் திரய் உருலல் பட்டய்


--------------------------------------------
காட்சித் திரய்யில் இருக்கின்ர விபரத்தய், மேல் புரம் இருந்து கீல்ப் புரமாகவோ அல்லது கீல்ப் புரம் இருந்து மேல் புரமாகவோ னகர்த்திப் பார்ப்பதர்க்கு, 'னெடுக்குத் திரய் உருலல் பட்டய்' பயன்படுது.<4> அம்புக் குரி


--------------------------------------------
ஒவ்வொரு திரய் உருலல் பட்டய்யின் இரு புரத்திலும் அம்புக் குரி உன்டு. அம்புக் குரியய்ச் சொடுக்கிட்டு, திரய் உருலல் செய்யலாகும்.


<5> னகர்வுப் பெட்டி


--------------------------------------------
ஒவ்வொரு திரய் உருலல் பட்டய்யின் இடய்யிலும், ஒரு 'னகர்வுப் பெட்டி' உன்டு. னகர்வுப் பெட்டியய்ச் சொடுக்கிட்டு அலுத்தியவாரு இலுத்துப் போடுவதன் மூலம், திரய் உருலல் செய்யலாகும்.<6> இடய்ப்பட்ட இடம்


--------------------------------------------
திரய் உருலல் பட்டய்யின் னகர்வுப் பெட்டிக்கும் அம்பு முனய்க்கும் 'இடய்ப்பட்ட இடத்தில்' சொடுக்கிட்டால், திரய் உருலல் விரய்வாக னிகலும்.
--------------------------------------------
(14) சன்னலகத்தின் எல்லய் (windows border)<1> பயன்பாட்டுச் சன்னலகத்தின் எல்லய்க் கோடு முலுப் பரப்பலவில் அமய்யாமல் சிரிதாக்கப் பட்டிருந்தால், அதன் னான்கு புர எல்லய்க் கோடு மட்ரும் னான்கு புர மூலய்யய்யும் சுட்டியால் சொடுக்கிட்டு அலுத்தியவாரு இலுத்துப் போடுவதன் மூலம், சன்னலகத்தின் எல்லய்யய்த் தேவய்க்கு ஏர்ப்ப மாட்ரி அமய்க்கலாகும்.


<2> இரு முனய் சாய்வு அம்பு


--------------------------------------------
பயன்பாட்டுச் சன்னலகத்தய் முலுதாக ஒரே அலவில் சுருக்குதல் அல்லது விரித்தல் செய்ய வேன்டுமானால், சன்னலகத்தின் ஏதேனும் ஒரு மூலய்யின் மீது சுட்டி முனய்யய்க் கொனரவும். அப்பொலுது சுட்டி முனய், இரு முனய் சாய்வு அம்பு ஆக உரு மாரிடும். சுட்டியின் இடது விசய்க் கட்டய்யயய் அலுத்தியவாரு, மூலய்யய்ச் சன்னலகத்தின் உல்லே அல்லது வெலியே இலுத்துப்போடுதல் வேன்டும்.<3> இரு முனய் னெடுக்கு/ குருக்கு அம்பு


--------------------------------------------
பயன்பாட்டுச் சன்னலகத்தின் உயரத்தய் அல்லது அகலத்தய் மாட்ரிட வேன்டுமானால், சன்னலகத்தின் மேல் அல்லது கீல் அல்லது இடது அல்லது வலது எல்லய்க் கோட்டின் மீது சுட்டி முனய்யய்க் கொனரவும். அப்பொலுது சுட்டி முனய், னெடு னிலய்யில் அல்லது குருக்கு னிலய்யில் இரு முனய் அம்பு ஆக உரு மாரிடும். சுட்டியின் இடது விசய்க் கட்டய்யய் அலுத்தியபடி, எல்லய்க் கோட்டினய்ச் சன்னலகத்தின் உல்லே அல்லது வெலியே இலுத்துப்போடுதல் வேன்டும்.
--------------------------------------------
[3] வரய்வுப் பொருன்மய்
(1) கோட்டு வரய்வுக் கருவி
<1> தாராலக் கோட்டு வரய்வுக் கருவி (freehand tool)
தாராலக் கோட்டு வரய்வுக் கருவியால் (freehand tool)
{1} 'னேர்க் கோடு வரய்தல்' (straight line)[முதல் சொடுக்கு ___ னேர்க் கோட்டய்த் தொடங்குவதர்க்கு.
மரு சொடுக்கு ________ னேர்க் கோட்டய் முடிப்பதர்க்கு].முதலில் வரய்வுக் கட்டகத்தில், 'தாராலக் கோட்டுக் கருவியய்க்' (freehand tool) கொன்டு, கோடு தொடங்க வேன்டிய இடத்தில் சொடுக்க வேன்டும். அடுத்து 'சுட்டியய்' (cursor) னகர்த்திட்டால், சுட்டி சொடுக்கப் பட்ட இடத்தில் இருந்து கோடு உருவாகி, சுட்டியய் னோக்கி னீன்டு வரும். அடுத்து கோடு முடிய வேன்டிய இடத்தில் 'சுட்டியய்' (cursor) மீன்டும் சொடுக்கிட்டால், முதலில் சொடுக்கப் பட்ட இடத்தில் இருந்து உருவான கோடு, முடிவுக்கு வந்திடும்.அதாவது முதலில் சொடுக்கப் பட்ட இடத்திர்க்கும், இரன்டாவதாக சொடுக்கப் பட்ட இடத்திர்க்கும் இடய்யே, 'னேர்க் கோடு' ஒன்ரு உருவாகி இருக்கும்.அதாவது ஒரு னேர்க் கோட்டய் வரய்வதர்க்கு, சொடுக்கிட்டுத் தொடங்கி, சொடுக்கிட்டு முடிக்க வேன்டும்.


--------------------------------------------
தாராலக் கோட்டு வரய்வுக் கருவியால் (freehand tool)
{2} 'தொடர் துன்டு னேர்க் கோடு வரய்தல்'


(multiple segment line)(சொடுக்கு) (சொடுக்கு + சொடுக்கு) (சொடுக்கு)
\_____________________/\_____________________/முதலில் வரய்வுக் கட்டகத்தில், 'தாராலக் கோட்டுக் கருவியய்க்' (freehand tool) கொன்டு, கோடு தொடங்க வேன்டிய இடத்தில் சொடுக்க வேன்டும்.அடுத்து 'சுட்டியய்' (cursor) னகர்த்திட்டால், சுட்டி சொடுக்கப் பட்ட இடத்தில் இருந்து கோடு உருவாகி, சுட்டியய் னோக்கி னீன்டு வரும்.அடுத்து முதல் கோட்டுத் துன்டு முடிவிடமும், இரன்டாம் கோட்டுத் துன்டின் தொடக்க இடமும் ஆன இடத்தில், 'சுட்டியால்' (cursor) இரு சொடுக்கு சொடுக்க வேன்டும்.இவ்வாரு அடுத்தடுத்த தொடர் கோட்டுத் துன்டுக்கு, மீன்டும் மீன்டும் இரு சொடுக்கு சொடுக்கிட்டு வர வேன்டும்.கடய்சியாக, கடய்சித் துன்டு முடிவில் ஒரு சொடுக்கு சொடுக்கிட்டு, கோடு வரய்தலய் முடிக்க வேன்டும்.


--------------------------------------------
தாராலக் கோட்டு வரய்வுக் கருவியால் (freehand tool)
{3} 'வலய்வுக் கோடு வரய்தல்' (curve)[முதலில் சுட்டியய்ச் சொடுக்கிட்டு, "அலுத்திப் பிடித்து வலய்த்தவாரு" னகர்த்து.
(_________________)
வரய்ந்து முடித்ததும், அலுத்திப் பிடித்திருந்த சுட்டியய் விடுவி.]முதலில் வரய்வுக் கட்டகத்தில் 'தாராலக் கோட்டுக் கருவியய்க்' (freehand tool) கொன்டு, வலய்வுக் கோடு தொடங்க வேன்டிய இடத்தில் சொடுக்கிட்டு, "அலுத்திப் பிடித்து, தேவய்யான அலவு வலய்த்தவாரு னகர்த்திச் செல்ல வேன்டும்.அடுத்து தேவய்யான அலவு 'வலய்வுக் கோட்டய்' வரய்ந்து முடித்ததும், அலுத்திப் பிடித்திருந்த சுட்டியய் விடுவிக்க வேன்டும்.இவ்வாரு வரய்ந்து முடித்த வலய்வுக் கோட்டின் வலய்விலும், முனய்யிலும், 'கனு' (nodes) பல தோன்ரலாகும்.இவ்வாரு 'வலய்வுத் தடத்தய்' வரய்ந்து கொன்டிருக்கும் பொலுது, வரய்ந்திட்ட வலய்வுத் தடத்தின் பகுதியய் னீக்க வேன்டுமானால், 'தூக்கி விசய்யய் (shift key) அலுத்திக் கொன்டு, வலய்வுத் தடத்தின் மீது 'பின் னோக்கி னகர்தல்' (back track) வேன்டும்.இவ்வாரு தேவய் இல்லாத 'வலய்வுத் தடப் பகுதியய்' னீக்கிய பின்னர், 'தூக்கி விசய்யய்' (shift key) மட்டும் விடுவித்திட்டால், மீன்டும் வலய்வுத் தடத்தய்த் தொடர்ந்து வரய்யலாகும்.


--------------------------------------------தாராலக் கோட்டு வரய்வுக் கருவியால் (freehand tool)
{4} 'துன்மி உருவச் சுவட்டுக் கோடு வரய்தல்'


(trace bitmap)(///////////////////) (துன்மி உருவம்)
(___________________) (சுவட்டுக் கோடு)'துன்மி உருவத்தின்' (bitmap image) வெலிக் கோட்டின் மீது, 'தாரால வரய்வுக் கோட்டுக் கருவியால்' (freehand tool) சொடுக்கிட்டு, அலுத்திப் பிடித்தவாரு, தொடந்து வெலிக் கோட்டின் மீது னகர்த்தி இலுத்துச் செல்ல வேன்டும்.அடுத்து வரய்ந்து முடித்ததும், கடய்சியாகத் தொடங்கப் பட்ட இடத்தில், சுட்டியய் விடுவிக்க வேன்டும்.இப் பொலுது வரய்யப் பட்ட 'துன்மி உருவச்' (bitmap image) சுவட்டுக் கோட்டய் மட்டும் 'தேர்ந்தெடுப்பியர் கருவியால்' (pick tool) தேர்வு செய்து கொன்டு, தேவய்யான இடத்தில் னகர்த்தி வய்க்கலாகும்.


--------------------------------------------<2> விசிரியர் கோட்டு வரய்வுக் கருவி (bezier tool)
விசிரியர்க் கோட்டு வரய்வுக் கருவியால் (bezier tool)
{1} 'னேர்க் கோடு வரய்தல்' (straight line)[முதல் சொடுக்கு ___ னேர்க் கோட்டய்த் தொடங்குவதர்க்கு.
மரு சொடுக்கு ________ னேர்க் கோட்டய் முடிப்பதர்க்கு.]முதலில் வரய்வுக் கட்டகத்தில், 'விசிரியர்க் கோட்டுக் கருவியய்க்' (bezier tool) கொன்டு, கோடு தொடங்க வேன்டிய இடத்தில் சொடுக்க வேன்டும்.அடுத்து கோடு முடிய வேன்டிய இடத்தில் 'சுட்டியய்' (cursor) மீன்டும் சொடுக்க வேன்டும்.இப் பொலுது முதலில் சொடுக்கப் பட்ட இடத்திர்க்கும், இரன்டாவதாக சொடுக்கப் பட்ட இடத்திர்க்கும் இடய்யே, 'னேர்க் கோடு' ஒன்ரு உருவாகி இருக்கும்.அதாவது 'ஒரு னேர்க் கோட்டய் வரய்வதர்க்கு', சொடுக்கிட்டுத் தொடங்கி, சொடுக்கிட்டு முடிக்க வேன்டும்.அடுத்து வரய்தலய் முடித்திட, கடய்சிக் சொடுக்கிட்டதும் 'இடம் விடு கட்டய்யய்' (space bar) இரு முரய் அலுத்த வேன்டும். அதன் பின்னர் புதியதாக வேரு ஒரு கோட்டினய் வரய்யத் தொடங்க இயலும்.


அப்படி அல்லாமல், 'இடம் விடு கட்டய்யய்' (space bar) ஒரு முரய் அலுத்திட்டால், 'விசிரியர்க் கோட்டுக் கருவி' (bezier tool) தேர்வில் இருந்து விடுபட்டு, 'தேர்ந்தெடுப்பியர் கருவி' (pick tool) தேர்வு செய்யப் படலாகும். அத்துடன் வரய்யப்பட்டிருந்த 'கோடும்' தேர்வு செய்யப்பட்ட னிலய்யில் தோன்ரலாகும்.


--------------------------------------------
விசிரியர்க் கோட்டு வரய்வுக் கருவியால் (bezier tool)
{2} 'தொடர் துன்டு னேர்க் கோடு வரய்தல்'


(multiple segment line)(சொடுக்கு) (சொடுக்கு) (சொடுக்கு)
\_______________/\_______________/முதலில் வரய்வுக் கட்டகத்தில், 'விசிரியர்க் கோட்டுக் கருவியய்க்' (bezier tool) கொன்டு, கோடு தொடங்க வேன்டிய இடத்தில் சொடுக்க வேன்டும்.அடுத்து தொடர்ந்து வேரு வேரு இடத்திலும் சொடுக்கிட்டால், சொடுக்கிடப் பட்ட புல்லி எல்லாம் 'தொடர் துன்டு னேர்க் கோட்டால்' (multiple segment line) இனய்க்கப்பட்டுவிடும்.அடுத்து வரய்தலய் 'கடய்சிச் சொடுக்குடன்' முடித்திட, 'இடம் விடு கட்டய்யய்' (space bar) இரு முரய் அலுத்த வேன்டும்.


--------------------------------------------விசிரியர்க் கோட்டு வரய்வுக் கருவியால் (bezier tool)
{3} 'வலய்வுக் கோடு வரய்தல்' (curve)_ _ _(_ _ _முதலில் வரய்வுக் கட்டகத்தில் 'விசிரியர்க் கோட்டுக் கருவியய்க்' (bezier tool) கொன்டு, வலய்வுக் கோடு தொடங்க வேன்டிய இடத்தில் சொடுக்கிட்டு, அலுத்திப் பிடித்தவாரு, தேவய்யான தொலய்வு னகர்த்திட்டதும் 'சுட்டியய்' (cursor) விடுவிக்க வேன்டும். அதாவது 'இலுத்துப் போடுதல்' (drag and drop) வேன்டும்.இப் பொலுது சுட்டி சொடுக்கிடப்பட்ட இடத்திலுல்ல 'கனுவின்' (node) இரு புரத்திலுமாக, சுட்டி இலுத்துச் செல்லப் பட்ட தடத்துக்கு னேராக, இரு 'கட்டுப்பாட்டு புல்லி' (control points) எதிரெதிராகத் தோன்ரலாகும். இந்த இரு 'கட்டுப் பாட்டு புல்லியின்' (control points) இடய்ப் பட்ட தொலய்வும், மட்ரும் அடுத்ததாகச் சொடுக்கிட்டு உருவாகும் 'கனுவும்' (node) தான், வலய்வுக் கோட்டின் தன்மய்யய், அதாவது ஆலத்தய்யும், கோனத்தய்யும், வலய்வய்யும் உருவாக்குது.இவ்வாரு தொடர்ந்து 'விசிரியர்க் கோட்டுக் கருவியால்' (bezier tool) அடுத்தடுத்து வேரு வேரு இடத்தில் சொடுக்கிட்டு, அலுத்திப் பிடித்தவாரு தேவய்யான தொலய்வு 'இலுத்துப் போடுதல்' (drag and drop) வேன்டும்.


இவ்வாரு சொடுக்கிடப்படும் இடத்திலுல்ல 'கனுவில்' (node) எல்லாம், 'கனுவின்' (node) இரு புரத்திலுமாக, 'கட்டுப் பாட்டு புல்லி' (contol points) தோன்ருவதுடன், சொடுக்கிடப்பட்ட புல்லி (கனு) எல்லாம், 'தொடர் துன்டு வலய்வுக் கோட்டால்' (multiple segment curve) இனய்க்கப்பட்டுவிடும்.அடுத்து வரய்தலய் 'கடய்சிச் சொடுக்குடன்' முடித்திட, 'இடம் விடு கட்டய்யய்' (space bar) இரு முரய் அலுத்த வேன்டும்.


--------------------------------------------

விசிரியர்க் கோட்டு வரய்வுக் கருவியால் (bezier tool)
{4} 'துன்மி உருவச் சுவட்டுக் கோடு வரய்தல்'


(trace bitmap)(///////////////////) (துன்மி உருவம்)

(___________________) (சுவட்டுக் கோடு)'துன்மி உருவத்தின்' (bitmap) வெலிக் கோட்டின் மீது, 'விசிரியர்க் கோட்டுக் கருவியால்' (bezier tool) அடுத்தடுத்து வேரு வேரு இடத்தில் சொடுக்கிட்டு வர வேன்டும்.வலய்வு தேவய்ப் படும் இடத்தில் சொடுக்கிடும் பொலுது, சுட்டியய் அலுத்திப் பிடித்தவாரு 'கட்டுப் பாட்டுப் புல்லியய்த்' (control points) தேவய்யான தொலய்வு னகருமாரு 'இலுத்துப் போட்டு' (drag and drop) வர வேன்டும்.


கடய்சியாகத் தொடங்கப் பட்ட இடத்தில் உல்ல 'கனுவின்' (node) மீது சொடுக்கிட்டதும், சுட்டியய் விடுவிக்க வேன்டும்.இவ்வாரு வரய்யப்பட்ட 'துன்மி உருவச்' (bitmap image) சுவட்டுக் கோட்டய் மட்டும் 'தேர்ந்தெடுப்பியர் கருவியால்' (pick tool) தேர்வு செய்து கொன்டு, தேவய்யான இடத்தில் னகர்த்தி வய்க்கலாகும்.


--------------------------------------------பார்வய்க் குரிப்பு


<3> எலில்னயன் ஊடக வரய்வுக் கருவி
(Artistic media tool)
<4> பலகோட்டு வரய்வுக் கருவி (Polyline tool)
<5> எலுதுகோல் வரய்வுக் கருவி (Pen tool)
<6> மூன்ரு புல்லி வலய்வுக்கோட்டு வரய்வுக் கருவி
(3 point curve tool)
<7> பருமனலவுக் கோட்டு வரய்வுக் கருவி
(Dimension tool)
<8> ஊடாட்ட இனய்ப்பியர் கோட்டு வரய்வுக் கருவி
(Interactive connector tool)
--------------------------------------------
(2) சூட்டிகய் வரய்வுக் கருவி (smart drawing tool)
--------------------------------------------(3) கட்டக வரய்வுக் கருவி
<1> னீல்கட்டகக் கருவி (rectangle tool)
{1} 'னீல்க் கட்டகம்' (rectangle tool)'கருவிப் பெட்டியில்' (tool box) உல்ல, 'கட்டகக் கருவியய்ச்' (rectangle tool) சொடுக்கிட்டுத் தேர்வு செய்யலாகும். 'கட்டகக் கருவியய்த்' (rectangle tool) தேர்வு செய்து கொன்டு, வரய்வுக் கட்டகத்தில் சொடுக்கிட்டு, "அலுத்திப் பிடித்தவாரு" தேவய்யான அலவுக்கு சாய்வாக இலுத்துச் சென்ரு சொடுக்கிட்டால், இந்த இரு சொடுக்குக்கும் இடய்யே 'னீல்க் கட்டகம்' (rectangle tool) உருவாகிவிடும்.


{2} 'சம பக்க அலவிலான கட்டகம்' (square)இதே செயலய்க் 'கட்டுப்பாட்டு விசய்யய்' (control key) அலுத்திக் கொன்டு செய்திட்டால், 'சம பக்க அலவிலான கட்டகம்' (square) உருவாகிவிடும்.{3} 'வலய்வு முனய்க் கட்டகம்' (round corner square)
அடுத்து ஒரு கட்டகத்தின் அல்லது னீல் கட்டகத்தின் மீது, 'வடிவமய்ப்பியர் கருவியால்' (shape tool) சொடுக்கிட்டால், கட்டகத்தின் அல்லது னீல் கட்டகத்தின் னான்கு மூலய்யிலும், 'கனு' (nodes) தோன்ரலாகும். அடுத்து கட்டகத்தின் னான்கு மூலய்யிலும் உல்ல 'கனுவில்' (node) ஒன்ரய், 'வடிவமய்ப்பியர் கருவியால்' (shape tool) சொடுக்கிட்டு அலுத்தியவாரு, கட்டகத்தின் ஏதேனும் ஒரு பக்கத்து 'வெலிக் கோட்டின்' (outline) மீது னகர்த்தி இலுத்திட்டால், கட்டகத்தின் னான்கு மூலய்யில் உல்ல ஒவ்வொரு 'கனுவும்' (node) இரன்டு இரன்டாகப் பிலவு பட்டு, பிரிந்து, 'வெலிக் கோட்டின்' (outline) மீது னகரலாகும். அவ்வாரு னகரும் பொலுது, பிலவு பட்டு பிரிந்து சென்ர இரு 'கனுவின்' (nodes) இடய்ப் பட்ட பகுதி ஆனது, 'வலய்வு முனய்யாக' (round corners) மாரலாகும்.இவ்வாரு வலய்வு முனய்க் கட்டகமாக மாட்ரப் பட்டதய், மீன்டும் பலய்ய னிலய்க்கு, கூர் முனய்க் கட்டகமாக மாட்ர இயலும். அதர்க்கு இரன்டு இரன்டாகப் பிலவு பட்டு, பிரிந்து சென்ர 'கனு' (node) ஒன்ரின் மீது, 'வடிவமய்ப்பியர் கருவியால்' (shape tool) சொடுக்கிட்டு அலுத்தியவாரு, கட்டகத்தின் மூலய்யய் னோக்கி இலுத்திட்டால், கட்டகத்தின் னான்கு மூலய்யிலும் இரன்டு இரன்டாகப் பிலவு பட்டு, பிரிந்து சென்ர 'கனு' (nodes) எல்லாம் ஒன்ரு சேர்ந்து, பலய்ய னிலய்யில் கூர் முனய்க் கட்டகமாகத் தோன்ரலாகும்.


--------------------------------------------{4} கட்டக னிரம்அடுத்து 'கட்டகம் அல்லது னீல்க் கட்டகத்தய்த்' (square or rectangle) 'தேர்ந்தெடுப்பியர் கருவியால்' (pick tool) தேர்வு செய்துகொன்டு, 'னிரப் பட்டய்யில்' (color palette) உல்ல னிரம் ஒன்ரின் மீது, இடது சொடுக்கு சொடுக்கிட்டால் னிரம் னிரப்பப்படவும், வலது சொடுக்கு சொடுக்கிட்டால் வெலிக் கோட்டின் னிரம் மாட்ரப்படவும் கூடும்.


--------------------------------------------

பார்வய்க் குரிப்பு


<2> மூன்ரு புல்லி னீல்கட்டகக் கருவி
(3 point rectangle tool)
--------------------------------------------

(4) வட்டக வரய்வுக் கருவி
<1> னீல்வட்டகக் கருவி (ellipse tool)
{1} 'னீல் வட்டகம்' (ellipse)'கருவிப் பெட்டியில்' (tool box) உல்ல 'வட்டகக் கருவியய்ச்' (ellipse tool) சொடுக்கிட்டுத் தேர்வு செய்யலாகும். 'வட்டகக் கருவியய்த்' (ellipse tool) தேர்வு செய்து கொன்டு, வரய்வுக் கட்டகத்தில் சொடுக்கிட்டு அலுத்திப் பிடித்தவாரு, தேவய்யான அலவுக்கு சாய்வாக இலுத்துச் சென்ரு சொடுக்கிட்டால், இந்த இரு சொடுக்குக்கும் இடய்யே 'னீல் வட்டகம்' (ellipse) உருவாகி விடும்.
{2} 'சம அலவிலான வட்டகம்' (circle)இதே செயலய்க் 'கட்டுப்பாட்டு விசய்யய்' (control key) அலுத்திக் கொன்டு செய்திட்டால், 'சம அலவிலான வட்டகம்' (circle) உருவாகி விடும்.
{3} 'வட்ட வில்' (arc)அடுத்து ஒரு 'வட்டகத்தின் அல்லது னீல் வட்டகத்தின்' (circle or ellipse) மீது, 'வடிவமய்ப்பியர் கருவியால்' (shape tool) சொடுக்கிட்டால், 'வட்டகத்தின் அல்லது னீல் வட்டகத்தின்' (circle or ellipse) மேல்ப் புரத்து வெலிக் கோட்டில், 'கனு' (node) ஒன்ரு தோன்ரலாகும். அடுத்து அந்தக் 'கனுவய்' (node) 'வடிவமய்ப்பியர் கருவியால்' (shape tool) சொடுக்கிட்டு அலுத்தியவாரு, வட்டகத்தின் ஏதேனும் ஒரு பக்கத்து 'வெலிக் கோட்டின்' (outline) 'வெலிப் புரமாகச்' சுட்ரி னகர்த்திட்டால், வட்டகத்தின் 'கனு' (node) இரன்டாகப் பிலவு பட்டு, பிரிந்து, 'வெலிக் கோட்டின்' (outline) மீது னகரலாகும். அவ்வாரு னகரும் பொலுது, பிலவு பட்டு பிரிந்து சென்ர இரு 'கனுவின்' (nodes) இடய்ப் பட்ட பகுதி ஆனது, 'வட்ட வில்லாக' (arc) உரு மாரலாகும். 'வட்ட வில்லின்' (arc) எஞ்சிய பகுதி மரய்ந்து விடும்.{4} 'வட்டகத் துன்டு' (wedge)அப்படி அல்லாமல் அந்தக் 'கனுவய்' (node) 'வடிவமய்ப்பியர் கருவியால்' (shape tool) சொடுக்கிட்டு அலுத்தியவாரு, வட்டகத்தின் ஏதேனும் ஒரு பக்கத்து 'வெலிக் கோட்டின்' (outline) 'உல்ப் புரமாகச்' சுட்ரி னகர்த்திட்டால், வட்டகத்தின் 'கனு' (node) இரன்டாகப் பிலவு பட்டு, பிரிந்து, 'வெலிக் கோட்டின்' (outline) மீது னகரலாகும். அவ்வாரு னகரும் பொலுது, பிலவு பட்டு பிரிந்து சென்ர இரு 'கனுவின்' (nodes) இடய்ப் பட்ட பகுதி ஆனது, 'வட்டகத் துன்டு' (wedge) ஆக உரு மாரலாகும். 'வட்டகத் துன்டின்' (wedge) எஞ்சிய பகுதி மரய்ந்து விடும்.

{5} வட்டக னிரம்அடுத்து 'வட்டகம், அல்லது னீல் வட்டகம், அல்லது வட்டகத் துன்டு' (circle or ellipse or wedge) ஒன்ரய்த் 'தேர்ந்தெடுப்பியர் கருவியால்' (pick tool) தேர்வு செய்து கொன்டு, 'னிரப் பட்டய்யில்' (color palette) உல்ல னிரம் ஒன்ரின் மீது, இடது சொடுக்கு சொடுக்கிட்டால் னிரம் னிரப்பப் படவும், வலது சொடுக்கு சொடுக்கிட்டால் வெலிக் கோட்டின் னிரம் மாட்ரப் படவும் கூடும்.


--------------------------------------------பார்வய்க் குரிப்பு


<2>. மூன்ரு புல்லி னீல்வட்டகக் கருவி
(3 point ellipse tool)
--------------------------------------------
(5) தேர்வு/ னகர்வு/ உருமாட்ருக் கருவி
<1> தேர்ந்தெடுப்பியர் கருவி (pick tool)1. வரய்வுக் கட்டகத்தில் உல்ல பொருன்மய்யய்த் தனித் தனியாகவோ அல்லது இரன்டு மூன்ரு எனச் சேர்த்தோ அல்லது மொத்தமாகவோ தேர்வு செய்யவும் (select),2. வரய்வுக் கட்டகத்துக்குல் ஓர் இடத்தில் இருந்து மட்ரொரு இடத்திர்க்கு பொருன்மய்யய் னகர்த்தவும் (move),3. பொருன்மய்யின் அலவினய்க் குருக்காக அல்லது னெடுக்காக இலுத்து னீட்டவோ அல்லது குருக்கவோ செய்யவும் (stretch),4. பொருன்மய்யின் அலவினய்ப் பெரிதாக்கவோ அல்லது சிரிதாக்கவோ செய்யவும் (scale),5. பொருன்மய்யய்ச் சுலட்ரவும் (rotate),6. பொருன்மய்யய்ச் சாய்க்கவும் (skew), இந்தக் கருவி பயன்படுது.
தேர்ந்தெடுப்பியர் கருவியால் (pick tool)
{1} தேர்வு செய்தல் (select)'தேர்ந்தெடுப்பியர் கருவியால்' (pick tool), 'கம்பிச் சட்டக உருவய்யோ' (wireframe view object), அல்லது னிரம் னிரப்பப் படாத பொருன்மய்யய்யோ தேர்வு செய்வதாய் இருந்தால், 'தேர்ந்தெடுப்பியர் கருவியால்' (pick tool) பொருன்மய்யின் வெலிக் கோட்டின் மீது தான் சொடுக்க வேன்டும்.'தேர்ந்தெடுப்பியர் கருவியால்' (pick tool), னிரம் னிரப்பப் பட்ட பொருன்மய்யய்த் தேர்வு செய்வதாய் இருந்தால், 'தேர்ந்தெடுப்பியர் கருவியால்' (pick tool), பொருன்மய்யின் வெலிக் கோட்டய்யோ அல்லது அதன் உல்ப் புர னிர னிரப்பய்யோ, எதில் வேன்டுமானாலும் சொடுக்கலாகும்.மேலும் வரய்வுக் கட்டகத்தில், 'தேர்ந்தெடுப்பியர் கருவியால்' (pick tool) சொடுக்கிட்டு அலுத்திய னிலய்யில், பொருன்மய்யய்ச் சுட்ரி இலுத்து விடுவதன் மூலம், பொருன்மய்யய்ச் சுட்ரி 'தேர்வுக் கட்டத்தய்' (marquee box) உருவாக்கியும் தேர்வு செய்யலாகும்.பொருன்மய்யய்த் தேர்வு செய்யும் பொலுதும், மட்ரும் பொருன்மய்யய் னகர்த்தும் பொலுதும் மட்டுமே, இந்தத் 'தேர்வுக் கட்டம்' (marquee box) தோன்ரலாகும். மட்ர னேரத்தில், அதாவது பொருன்மய்யய் னகர்த்தாத பொலுது, 'தேர்வுக் கட்டம்' (marquee box) கன்னுக்குத் தெரியாது மரய்ந்து இருக்கும்.


--------------------------------------------
தேர்ந்தெடுப்பியர் கருவியால் (pick tool)
{2} னகர்த்துதல் (move)பொருன்மய்யின் மீது 'தேர்ந்தெடுப்பியர் கருவியால்' (pick tool) சொடுக்கிட்டு, அலுத்திப் பிடித்தவாரு இலுத்து னகர்த்திப் போடுவதன் மூலம், பொருன்மய்யய் ஒரு இடத்தில் இருந்து மட்ரொரு இடத்திர்க்கு 'னகர்த்திட' (move) இயலும்.


--------------------------------------------கய்ப்பிடி (handles)
'தேர்ந்தெடுப்பியர் கருவியால்' (pick tool) பொருன்மய்யய் எந்த முரய்யில் தேர்வு செய்திட்டாலும், பொருன்மய்யய்ச் சுட்ரி 'தேர்வுக் கட்டமும்' (marquee box), தேர்வுக் கட்டத்தின் னான்கு மூலய் மட்ரும் னான்கு பக்கத்திலுமாக மொத்தம் எட்டுக் 'கய்ப்பிடியும்' (handles) தோன்ரலாகும்.இந்தத் 'தேர்வுக் கட்டம்' (marquee box) ஆனது, பொருன்மய்யய்த் தேர்வு செய்யும் பொலுதும், மட்ரும் னகர்த்தும் பொலுதும் மட்டுமே தோன்ரலாகும். மட்ர னேரத்தில், அதாவது பொருன்மய்யய் னகர்த்தாத பொலுது, 'தேர்வுக் கட்டம்' (marquee box) கன்னுக்குத் தெரியாது மரய்ந்து இருக்கும். ஆனால் கன்னுக்குத் தெரியாத அந்தத் 'தேர்வுக் கட்டத்தய்ச்' (marquee box) சுட்ரிலும் உல்ல எட்டுக் 'கய்ப்பிடியும்' (handles) கன்னுக்குத் தெரியலாகும்.


--------------------------------------------தேர்ந்தெடுப்பியர் கருவியால் (pick tool)
{3} 'இலுத்து னீட்டுதல் அல்லது குருக்குதல்' (stretch)கன்னுக்குத் தெரியாது மரய்ந்து இருக்கும் 'தேர்வுக் கட்டத்தின்' (marquee box) னான்கு பக்கத்திலும் அமய்ந்துல்ல 'பக்கக் கய்ப்பிடியில்' (side handles), ஏதேனும் ஒன்ரய்த் 'தேர்ந்தெடுப்பியர் கருவியால்' (pick tool) சொடுக்கிட்டு, உல்ப் புரமாகவோ அல்லது வெலிப் புரமாகவோ இலுத்து விடுவதன் மூலம், பொருன்மய்யின் 'உரு அலவய் னீட்டியும் குருக்கியும்' (stretch) மாட்ரி அமய்க்கலாகும்.


--------------------------------------------

தேர்ந்தெடுப்பியர் கருவியால் (pick tool)
{4} 'பெரிதாக்குதல் அல்லது சிரிதாக்குதல்' (scale)கன்னுக்குத் தெரியாது மரய்ந்து இருக்கும் 'தேர்வுக் கட்டத்தின்' (marquee box) னான்கு மூலய்யிலும் அமய்ந்துல்ல 'மூலய்க் கய்ப்பிடியில்' (corner handles), ஏதேனும் ஒன்ரய்த் 'தேர்ந்தெடுப்பியர் கருவியால்' (pick tool) சொடுக்கிட்டு, உல்ப் புரமாகவோ அல்லது வெலிப் புரமாகவோ இலுத்து விடுவதன் மூலம், பொருன்மய்யின் 'உரு அலவய்ப் பெரிதாக்கியும் சிரிதாக்கியும்' (scale) மாட்ரி அமய்க்கலாகும்.


--------------------------------------------'இரு தலய் அம்பு' (double head arrow)தேர்வு செய்திட்ட பொருன்மய்யின் மீது, மீன்டும் ஒரு முரய்த் 'தேர்ந்தெடுப்பியர் கருவியால்' (pick tool) சொடுக்கிட்டால், கன்னுக்குத் தெரியாது மரய்ந்து இருக்கும் 'தேர்வுக் கட்டத்தின்' (marquee box) மீது அமய்ந்துல்ல எட்டுக் 'கய்ப்பிடியும்' (handles), 'இரு தலய் அம்புவாக' (double head arrow) மாரி விடும். மூலய்ப் பகுதியில் உல்ல 'இரு தலய் அம்பு' (double head arrow), வலய்வுடன் தோன்ரலாகும்.


--------------------------------------------
தேர்ந்தெடுப்பியர் கருவியால் (pick tool)
{5} 'சுலட்ருதல்' (rotate)[சுலட்ருதல் கய்ப்பிடி = மூலய்ப் பகுதியில் உல்ல வலய்வான 'இரு தலய் அம்பு' (double head arrow)]கன்னுக்குத் தெரியாது மரய்ந்து இருக்கும் 'தேர்வுக் கட்டத்தின்' (marquee box) னான்கு மூலய்யிலும் அமய்ந்துல்ல 'இரு தலய் அம்புவில்' (double head arrow) ஏதேனும் ஒன்ரய்த் 'தேர்ந்தெடுப்பியர் கருவியால்' (pick tool) சொடுக்கிட்டு, வலப் புரமாகவோ அல்லது இடப் புரமாகவோ சுலட்ருவதன் மூலம், பொருன்மய்யய்ச் 'சுலட்ர' (rotate) இயலும்.


--------------------------------------------
தேர்ந்தெடுப்பியர் கருவியால் (pick tool)
{6} சாய்த்தல் (skew)[சாய்த்தல் கய்ப்பிடி
= பக்கப் பகுதியில் உல்ல
கிடய்மட்ட / னெடுக்கு 'இரு தலய் அம்பு' (double head arrow)]கன்னுக்குத் தெரியாது மரய்ந்து இருக்கும் 'தேர்வுக் கட்டத்தின்' (marquee box) னான்கு பக்கத்திலும் அமய்ந்துல்ல 'இரு தலய் அம்புவில்' (double head arrow) ஏதேனும் ஒன்ரய்த் 'தேர்ந்தெடுப்பியர் கருவியால்' (pick tool) சொடுக்கிட்டு, னெடுக்காகவோ அல்லது குருக்காகவோ இலுப்பதன் மூலம், பொருன்மய்யய்ச் 'சாய்க்க' (skew) இயலும்.


--------------------------------------------'னிலய்மய்ப் பட்டய்' (status bar)வரய்வுக் கட்டகத்தில்; 'தேர்ந்தெடுப்பியர் கருவியால்' (pick tool) தேர்வு செய்யப் படும் பொருன்மய்யின் விபரம், அதாவது தேர்ந்தெடுக்கப் பட்ட பொருன்மய் எத் தன்மய்யது என்ர விபரம், அதாவது 'பாடவுருவா' (text)?, 'கட்டமா' (square/rectangle)?, 'வட்டமா' (circle/ellipse)?, அல்லது இரக்குமதி செய்யப் பட்ட 'துன்மி உருவமா' (bitmap)?, அல்லது 'வலய்வுப் பொருன்மய்யா' (curved object)?, அல்லது 'குலுப் பொருன்மய்யா' (grouped object)?, மட்ரும் பொருன்மய்யின் 'வெலிக் கோடு' (outline), பொருன்மய்யில் 'னிரப்பப் பட்டுல்ல னிரம்' (fill color) போன்ர விபரம், 'னிலய்மய்ப் பட்டய்யில்' (status bar) தோன்ரலாகும்.


--------------------------------------------
(6) வடிவமய்ப்பியல்
<1> வடிவமய்ப்பியர் கருவி (Shape tool)'கனு' (node)

'கோடு மட்ரும் வலய்வுப் பொருன்மய்யய்' (line and curve), 'பாடவுருவய்' (text), 'துன்மி உருவய்' (bitmap), 'கட்டம் மட்ரும் னீல் கட்டத்தய்' (square and rectangle), 'வட்டம் மட்ரும் னீல் வட்டத்தய்' (circle and ellipse), 'வடிவமய்ப்பியர் கருவியால்' (shape tool) தேர்வு செய்திட்டால்,
1. னேர்க் கோட்டின் முனய்யிலும் (end point),
2. வலய்வுப் பொருன்மய்யில் 'துன்டத்தின்' (segment) முனய்யிலும்,
3. 'அச்சுருவின்/ எலுத்துருவின்' (fonts/ character) கீல் இடது புரத்திலும்,
4. துன்மி உருவின் னான்கு மூலய்யிலும்,
5. கட்டம் மட்ரும் னீல் கட்டத்திர்க்கு அதன் 'னான்கு மூலய்யிலும்' (each corner), 6. வட்டம் மட்ரும் னீல் வட்டத்திர்க்கு அதன் 'வெலிக் கோட்டின்' (outline) மேல் புரத்திலும்,
'கனு' (node) தோன்ரலாகும்.
--------------------------------------------'கட்டுப்பாட்டுப் புல்லி' (control points)

1. வலய்வுப் பொருன்மய்யின்
'கனுவய்' (node), 'வடிவமய்ப்பியர் கருவியால்' (shape tool) சொடுக்கிட்டால், 'கனுவின்' (node) இரு புரத்தில் இருந்தும், 'கனுவின்' (node) னீட்சியாக 'கட்டுப்பாட்டுக் கய்யும்', அந்தக் கட்டுப்பாட்டுக் கய்யின் முனய் மீது 'கட்டுப்பாட்டுப் புல்லியும்' (control points) தோன்ரலாகும்.

2. வலய்வுப் பொருன்மய் அல்லாத,
னேர்க் கோடு, கட்டம் மட்ரும் னீல் கட்டம், வட்டம் மட்ரும் னீல் வட்டம் ஆகியதன் 'கனுவில்' (node) இருந்து, 'கட்டுப்பாட்டுப் புல்லி' (control points) தோன்ராது. அவட்ரய் வலய்வுப் பொருன்மய்யாக மாட்ரினால் தான், அவட்ரின் 'கனுவில்' (node) இருந்து, 'கட்டுப்பாட்டுப் புல்லி' (control points) தோன்ரலாகும்.


--------------------------------------------


'வடிவமய்ப்பியர் கருவியால்'
(shape tool)
--------------------------------------------
{1} 'பொருன்மய்யின் உரு அமய்ப்பய் மாட்ருதல்' (changing the shape)
{2} 'துன்மி உருவய் வெட்டிக் குரய்த்தல்' (cropping bitmaps)
{3} 'கட்டம் மட்ரும் னீல் கட்டத்தின் கூர் முனய்யய் வலய்வு முனய்யாக மாட்ருதல்' (rounding the corners of the square and rectangle)
{4} 'வட்டம் மட்ரும் னீல் வட்டத்தய் வில்லாகவும் வட்டத் துன்டு ஆகவும் மாட்ருதல்' (creating arcs and pie wedges)
{5} 'அச்சுருவின் பன்பய் மட்ரும் அச்சுருவின் னெருக்கத்தய் மாட்ருதல்' (changing the character attributes and kerning)
--------------------------------------------
ஆகிய செயலய்ச் செய்திட இயலும்.'வடிவமய்ப்பியர் கருவியால்' (shape tool)
{1} 'பொருன்மய்யின் உரு அமய்ப்பய் மாட்ருதல்' (changing the shape)பொருன்மய்யின் 'கனுவய்' (nodes), அல்லது 'கட்டுப்பாட்டுப் புல்லியய்' (control points), 'வடிவமய்ப்பியர் கருவியால்' (shape tool) சொடுக்கிட்டு அலுத்தியவாரு 'இலுத்துப் போடுவதன்' (drag and drop) மூலம், பொருன்மய்யின் வடிவத்தய் மாட்ரலாகும்.'வடிவமய்ப்பியர் கருவியின் (shape tool)
'கனுத் திருத்துப் பன்பியல் பட்டய்' (node edit property bar)பொருன்மய்யின் 'கனுவய்யோ' (node), அல்லது கனு இடய்த் 'துன்டத்தய்யோ' (segment), 'வடிவமய்ப்பியர் கருவியால்' (shape tool) சொடுக்கிட்டால், 'கனுத் திருத்துப் பன்பியல் பட்டய்' (node edit property bar) தோன்ரலாகும்.'கனுத் திருத்துப் பன்பியல் பட்டய்யின்' (node edit property bar) மூலம், பல வகய்யான செயலய்ச் செய்திட இயலும்.01. வலய்வுப் பொருன்மய்யில் புதிய 'கனுவய்ச் சேர்த்தல்' (add node)முதலில் ஒரு னேர்க் கோட்டின் இடய்ப் பகுதியில், 'வடிவமய்ப்பியர் கருவியால்' (shape tool) சொடுக்க வேன்டும்.இப்பொலுது சொடுக்கப்பட்ட இடத்தில், 'கருப்பு வட்டக் குரி' தோன்ரலாகும்.அடுத்து 'கனுத் திருத்துப் பன்பியல் பட்டய்யின்' (node edit property bar) 'கனுவய்ச் சேர்த்தல்' (add node) பொட்டு விசய்யய்ச் சொடுக்க வேன்டும்.இப்பொலுது 'கருப்பு வட்டக் குரி', 'கருப்புக் கட்டக் குரியாக' மாட்ரம் அடய்ந்து, புதியதொரு 'கனுவாகச்' (node) சேர்ந்திடும்.அந்தப் புதிய 'கனுவய்' (node), 'வடிவமய்ப்பியர் கருவியால்' (shape tool) சொடுக்கிட்டு, 'இலுத்துப் போடுவதன்' (drag and drop) மூலம், னேர்க் கோட்டய் 'ஆப்பு' (V-shape) வடிவமாக மாட்ரலாகும்.


--------------------------------------------02. வலய்வுப் பொருன்மய்யில் உல்ல 'கனுவய் னீக்குதல்' (delete node)முதலில் ஒரு கட்டகத்தய்த் 'தேர்ந்தெடுப்பியர் கருவியால்' (pick tool) தேர்வு செய்து கொன்டு, 'வரிசய்ப் படுத்துக் கட்டலய்ப் பட்டி (arrange menu)/ வலய்வு ஆக மாட்ரு (convert to curve)' கட்டலய் மூலம் 'வலய்வுப் பொருன்மய்யாக' (curve object) ஆக மாட்ரிட வேன்டும்.அடுத்து அந்தக் கட்டகத்தின் ஒரு மூலய்யில் உல்ல 'கனுவய்' (node), 'வடிவமய்ப்பியர் கருவியால்' (shape tool) சொடுக்க வேன்டும்.இப்பொலுது சொடுக்கப்பட்ட 'கனு' (node), தேர்வு செய்யப்பட்ட னிலய்யில், கருப்பு னிரக் 'கனுவாக' (node) மாரித் தோன்ரலாகும்.அடுத்து 'கனுத் திருத்துப் பன்பியல் பட்டய்யின்' (node edit property bar), 'கனுவய் னீக்குதல்' (delete node) பொட்டு விசய்யய்ச் சொடுக்க வேன்டும்.இப்பொலுது கட்டக வடிவப் பொருன்மய்யின், தேர்வு செய்யப் பட்ட 'கனு' (node) னீக்கப் பட்டு, கட்டக வடிவப் பொருன்மய், 'முக்கோனப் பொருன்மய்' ஆக மாரி விடும்.


--------------------------------------------03. வலய்வுப் பொருன்மய்யில் உல்ல 'இரு கனுவய் இனய்த்தல்' (join two nodes)முதலில் ஒரு வலய்வுப் பொருன்மய்யின் இரு பக்கத்து முனய்ப் பகுதியில் உல்ல இரு 'கனுவய்யும்' (nodes), 'வடிவமய்ப்பியர் கருவியால்' (shape tool) தேர்வு செய்ய வேன்டும்.அடுத்து 'கனுத் திருத்துப் பன்பியல் பட்டய்யின்' (node edit property bar), 'இரு கனுவய் இனய்த்தல்' (join two nodes) பொட்டு விசய்யய்ச் சொடுக்க வேன்டும்.இப்பொலுது வலய்வுப் பொருன்மய்யின் தேர்வு செய்யப் பட்ட முனய்ப் பகுதி 'கனு' (nodes) இரன்டும், ஒரே 'கனுவாக' (node) ஒன்ரினய்ந்து விடும்.அதாவது 'வாய் திரக்கப் பட்டுல்ல' னிலய்யில் இருந்திட்ட வலய்வுப் பொருன்மய், 'வாய் மூடப்பட்டுல்ல' னிலய்யில், 'மூடு சுட்ருவாகத்' தோன்ரலாகும்.


--------------------------------------------04. வலய்வுப் பொருன்மய்யில் உல்ல 'ஒரு கனுவய் இரன்டாக முரித்தல்' (break a node/ break curve)முதலில் ஒரு வட்டகத்தய்த் 'தேர்ந்தெடுப்பியர் கருவியால்' (pick tool) தேர்வு செய்து கொன்டு, 'வரிசய்ப்படுத்துக் கட்டலய்ப் பட்டி (arrange menu)/ வலய்வு ஆக மாட்ரு (convert to curve)' கட்டலய் மூலம் 'வலய்வுப் பொருன்மய்யாக' (curve object) ஆக மாட்ரிட வேன்டும்.அடுத்து அந்த வட்டகத்தின் மேல்ப் புரத்தில் உல்ல 'கனுவய்' (node), 'வடிவமய்ப்பியர் கருவியால்' (shape tool) சொடுக்க வேன்டும்.இப்பொலுது சொடுக்கப்பட்ட 'கனு' (node), தேர்வு செய்யப்பட்ட னிலய்யில், கருப்பு னிரக் 'கனுவாக' (node) மாரித் தோன்ரலாகும்.அடுத்து 'கனுத் திருத்துப் பன்பியல் பட்டய்யின்' (node edit property bar), 'ஒரு கனுவய் இரன்டாக முரித்தல்/ வலய்வய் இரன்டாக முரித்தல்' (break curve) பொட்டு விசய்யய்ச் சொடுக்க வேன்டும்.இப்பொலுது வட்டக வடிவத்தின் தேர்வு செய்யப் பட்ட 'கனு' (node), இரு 'கனுவாக' (node) முரிக்கப்பட்டு விடும்.


ஆனால் அவ்வாரு முரிக்கப்பட்டது, பார்வய்க்குத் தெரியாது. முரிக்கப்பட்டதய் உருதி செய்திட வேன்டுமானால், இரன்டாக முரிக்கப்பட்ட 'கனுப்' (node) பகுதியில் ஏதேனும் ஒன்ரய் 'வடிவமய்ப்பியர் கருவியால்' (shape tool) சொடுக்கிட்டுத் தேர்வு செய்து, தனியாக 'இலுத்துப் போடலாகும்' (drag and drop). இதன் மூலம், வட்டக வடிவப் பொருன்மய், வாய் திரந்த னிலய்யில் 'வலய்வுக் கோடாக' மாரித் தோன்ரலாகும்.


--------------------------------------------

05. 'வலய்வுப் பொருன்மய்யய்க் கோட்டுப் பொருன்மய்யாக மாட்ருதல்' (convert curve to line)முதலில் ஒரு வலய்வுக் கோட்டில் அமய்ந்துல்ல 'கனு' (nodes) அனய்த்தய்யும், 'வடிவமய்ப்பியர் கருவியால்' (shape tool) தேர்வு செய்ய வேன்டும்.அடுத்து 'கனுத் திருத்துப் பன்பியல் பட்டய்யின்' (node edit property bar), 'னேர்க் கோடாக மாட்ருதல்' (convert curve to line) என்னும் பொட்டு விசய்யய்ச் சொடுக்க வேன்டும்.இப்பொலுது 'கனு இடய்ப்பட்ட வலய்வுப் பகுதி' எல்லாம், 'னேர்க் கோடு' ஆக மாரிவிடும்.


--------------------------------------------06. 'கோட்டுப் பொருன்மய்யய் வலய்வுப் பொருன்மய்யாக மாட்ருதல்' (convert line to curve)முதலில் ஒரு னேர்க் கோட்டின் ஒரு முனய்யில் அமய்ந்துல்ல 'கனுவய்' (node), 'வடிவமய்ப்பியர் கருவியால்' (shape tool) தேர்வு செய்யலாகும்.அடுத்து 'கனுத் திருத்துப் பன்பியல் பட்டய்யின்' (node edit property bar), 'வலய்வுப் பொருன்மய்யாக மாட்ருதல்' (convert line to curve) என்னும் பொட்டு விசய்யய்ச் சொடுக்க வேன்டும்.இப்பொலுது 'கனு இடய்ப்பட்ட னேர்க் கோட்டுப் பகுதி', 'வலய்வுப் பொருன்மய்' ஆக மாரிவிடும்.


--------------------------------------------07. வலய்வுப் பொருன்மய்யின் 'னெலிவு முனய்க் கனுவய்க் கூர்முனய்க் கனு ஆக்குதல்'
(make node a cusp)முதலில் ஒரு வலய்வு னெலிவான பொருன்மய்யின் கனு' (node) ஒன்ரய், 'வடிவமய்ப்பியர் கருவியால்' (shape tool) தேர்வு செய்ய வேன்டும்.இப்பொலுது தேர்வு செய்யப் பட்ட 'கனுவின்' (node) இரு புரத்தில் இருந்தும் 'கட்டுப்பாட்டுப் புல்லி' (control points) வெலிப் பட்டுத் தோன்ரலாகும். அந்த இரு 'கட்டுப்பாட்டுப் புல்லியும்' (control points) செயல்படு னிலய்யில் இருக்கும்.அடுத்து 'கனுத் திருத்துப் பன்பியல் பட்டய்யின்' (node edit property bar), 'கூர்முனய்க் கனு ஆக்குதல்' (make node a cusp) என்னும் பொட்டு விசய்யய்ச் சொடுக்க வேன்டும்.இப்பொலுது தேர்வு செய்யப்பட்டுல்ல 'கனுவின்' (node), ஏதேனும் ஒரு புரத்தில் உல்ல ஒரு 'கட்டுப்பாட்டுப் புல்லியய்' (control point) மட்டுமே ஒரு னேரத்தில் செயல் படுத்தக் கூடிய னிலய் உன்டாகும்.அதன்படி தேர்வு செய்யப்பட்டுல்ல 'கனுவின்' (node), இரு பக்கத்தில் உல்ல 'கட்டுப்பாட்டுப் புல்லியய்' (control points), ஒவ்வொன்ராகச் செயல்படுத்தி, 'கூர்முனய்க் கனுவய்' (make node a cusp) உருவாக்கலாகும்.

08. வலய்வுப் பொருன்மய்யின் 'கூர்முனய்க் கனுவய் னெலிவு முனய்க் கனு ஆக்குதல்'
(make node smooth)முதலில் ஒரு வலய்வுப் பொருன்மய்யின் தேவய்யான பகுதியில் உல்ல 'கனுவய்' (node) மட்டும், 'வடிவமய்ப்பியர் கருவியால்' (shape tool) தேர்வு செய்ய வேன்டும்.அடுத்து 'கனுத் திருத்துப் பன்பியல் பட்டய்யின்' (node edit property bar), 'னெலிவு முனய்க் கனு ஆக்குதல்' (make node smooth) என்னும் பொட்டு விசய்யய்ச் சொடுக்க வேன்டும்.இப்பொலுது தேர்வு செய்யப்பட்டுல்ல வலய்வுப் பொருன்மய்யின் பகுதியில் உல்ல 'கனு' (node) அனய்த்தும், 'னெலிவு முனய்க் கனு' (make node smooth) ஆக மாரலாகும்.


--------------------------------------------09. வலய்வுப் பொருன்மய்யின் கனுவய் சம கோன னெலிவு முனய்க் கனு ஆக்குதல்'


(make node symmetrical)முதலில் ஒரு வலய்வுப் பொருன்மய்யின் தேவய்யான பகுதியில் உல்ல 'கனுவய்' (node) மட்டும், அல்லது அனய்த்து 'கனுவய்யும்' (nodes), 'வடிவமய்ப்பியர் கருவியால்' (shape tool) தேர்வு செய்ய வேன்டும்.அடுத்து 'கனுத் திருத்துப் பன்பியல் பட்டய்யின்' (node edit property bar), 'சம கோன னெலிவு முனய்க் கனு ஆக்குதல்' (make node symmetrical) என்னும் பொட்டு விசய்யய்ச் சொடுக்க வேன்டும்.இப்பொலுது தேர்வு செய்யப் பட்டுல்ல வலய்வுப் பொருன்மய்யின் பகுதியில் உல்ல 'கனு' (nodes) அனய்த்தும், 'சம கோன னெலிவு முனய்க் கனு' (make node symmetrical) ஆக மாரலாகும்.


--------------------------------------------
பார்வய்க் குரிப்பு


10. 'வலய்வுப் பொருன்மய்யின் திசய்யய் எதிர்னிலய்ப்படுத்தல் (reverse curve direction)
11. 'வலய்வுப் பொருன்மய்யின் திரந்த முனய்யய்க், கோட்டால் இனய்த்து மூடுதல். (extend curve to close)
12. துனய்ப்பாதய்யய்ப் பிரித்துதெடுத்தல் (extract subpath)
13. 'வலய்வுப் பொருன்மய்யின் திரந்த முனய்யய்க், கோட்டால் இனய்த்து தானாக மூடுதல் (auto-close curve)
--------------------------------------------14. வலய்வுப் பொருன்மய்யின் கனுவய் இலுத்து னீட்டுதல் அல்லது குருக்குதல், மட்ரும் சிரிதாக்குதல் அல்லது பெரிதாக்குதல்'


(stretch and scale nodes)முதலில் ஒரு வலய்வுப் பொருன்மய்யின் தேவய்யான பகுதியில் உல்ல 'கனுவய்' (nodes) மட்டும், 'வடிவமய்ப்பியர் கருவியால்' (shape tool) தேர்வு செய்ய வேன்டும்.அடுத்து 'கனுத் திருத்துப் பன்பியல் பட்டய்யின்' (node edit property bar), 'இலுத்து னீட்டுதல் அல்லது குருக்குதல், மட்ரும் சிரிதாக்குதல் அல்லது பெரிதாக்குதல்' (stretch and scale nodes) என்னும் பொட்டு விசய்யய்ச் சொடுக்க வேன்டும்.இப்பொலுது தேர்வு செய்யப் பட்டுல்ல வலய்வுப் பொருன்மய்யின் பகுதியில் உல்ல 'கனுவய்ச்' (nodes) சுட்ரிலும், எட்டுக் 'கய்ப்பிடி' (handles) தோன்ரலாகும்.அதன் னான்கு பக்கத்தில் அமய்ந்துல்ல ஏதேனும் ஒரு 'கய்ப்பிடியய்' (handle) சொடுக்கிட்டு அலுத்தியவாரு, னெடுக்காகவோ அல்லது குருக்காகவோ 'இலுத்துப் போட்டால்' (drag and drop), தேர்வு செய்யப்பட்ட பகுதி னீட்டமாகவோ அல்லது குருக்கமாகவோ மாரலாகும்.


அப்படி அல்லாமல் அதன் னான்கு மூலய்யில் அமய்ந்துல்ல ஏதேனும் ஒரு 'கய்ப்பிடியய்' (handle) சொடுக்கிட்டு அலுத்தியவாரு, உல்ப் புரமாகவோ அல்லது வெலிப் புரமாகவோ 'இலுத்துப் போட்டால்' (drag and drop), தேர்வு செய்யப்பட்ட பகுதி சிரிதாகவோ அல்லது பெரிதாகவோ மாரலாகும்.


--------------------------------------------

15. வலய்வுப் பொருன்மய்யின் கனுவய் இலுத்து சுலட்ருதல் மட்ரும் சாய்த்தல்' (rotate and skew nodes)முதலில் ஒரு வலய்வுப் பொருன்மய்யின் தேவய்யான பகுதியில் உல்ல 'கனுவய்' (node) மட்டும், 'வடிவமய்ப்பியர் கருவியால்' (shape tool) தேர்வு செய்ய வேன்டும்.அடுத்து 'கனுத் திருத்துப் பன்பியல் பட்டய்யின்' (node edit property bar), 'சுலட்ருதல் மட்ரும் சாய்த்தல்' (rotate and skew nodes) என்னும் பொட்டு விசய்யய்ச் சொடுக்க வேன்டும்.இப்பொலுது தேர்வு செய்யப் பட்டுல்ல வலய்வுப் பொருன்மய்யின் பகுதியில் உல்ல 'கனுவய்ச்' (nodes) சுட்ரிலும், எட்டு 'இரு தலய் அம்புக் குரி' (double head arrows) தோன்ரலாகும்.அதன் னான்கு 'மூலய்யில்' அமய்ந்துல்ல ஏதேனும் ஒரு 'இரு தலய் அம்புவய்' (double head arrow) சொடுக்கிட்டு அலுத்தியவாரு, வலது புரமாகவோ அல்லது இடது புரமாகவோ 'இலுத்துப் போட்டால்' (drag and drop), தேர்வு செய்யப்பட்ட பகுதி 'சுலட்ரப்' (rotate) படலாகும்.


அப்படி அல்லாமல் அதன் னான்கு 'பக்கத்தில்' அமய்ந்துல்ல ஏதேனும் ஒரு 'இரு தலய் அம்புவய்' (double head arrow) சொடுக்கிட்டு அலுத்தியவாரு, னெடுக்காகவோ அல்லது குருக்காகவோ 'இலுத்துப் போட்டால்' (drag and drop), தேர்வு செய்யப்பட்ட பகுதி 'சாய்க்கப்' (skew) படலாகும்.


--------------------------------------------

16. வலய்வுப் பொருன்மய்யின் கனுவய் ஒலுங்கு படுத்துதல்' (align nodes)முதலில் ஒரு வலய்வுப் பொருன்மய்யின் தேவய்யான பகுதியில் உல்ல 'கனுவய்' (node) மட்டும், 'வடிவமய்ப்பியர் கருவியால்' (shape tool) தேர்வு செய்ய வேன்டும்.அடுத்து 'கனுத் திருத்துப் பன்பியல் பட்டய்யின்' (node edit property bar), 'கனுவய் ஒலுங்கு படுத்துதல்' (align nodes) என்னும் பொட்டு விசய்யய்ச் சொடுக்க வேன்டும்.இப்பொலுது 'கனுவய் ஒலுங்கு படுத்துதல்' (node align) என்னும் சொல்லாடல் பெட்டி தோன்ரலாகும்.


அடுத்து 'கனுவய் ஒலுங்கு படுத்துதல்' (node align) என்னும் சொல்லாடல் பெட்டியில் உல்ல மூன்ரு வகய்யான விருப்பத் தேர்வுக் கட்டப் பொட்டு விசய்யில் ஒன்ரய், அதாவது'குருக்காக ஒலுங்கு படுத்துதல்' (align horizontal),
'னெடுக்காக ஒலுங்கு படுத்துதல்' (align vertical),
'கட்டுப்பாட்டுப் புல்லியில் ஒலுங்கு படுத்துதல்' (align control points)ஆகியதில் ஒன்ரய்த் தேர்வு செய்து கொன்டு, 'செய்' (OK) பொட்டுவய்ச் சொடுக்க வேன்டும்.இப்பொலுது தேர்வு செய்திட்ட விருப்பத் தேர்வின்படி, தேர்வு செய்யப் பட்ட 'கனு' (node) அனய்த்தும், னெடுக்காகவோ, அல்லது குருக்காகவோ, அல்லது கட்டுப்பாட்டுப் புல்லியிலோ ஒலுங்கு படுத்தப்படலாகும்.


--------------------------------------------பார்வய்க் குரிப்பு


17. கிடய்னிலய்யில் கனு எதிரடிப்பு (reflect nodes horizontally)
18. னெடுக்குனிலய்யில் கனு எதிரடிப்பு (reflect nodes vertically)
--------------------------------------------19. வலய்வுப் பொருன்மய்யின் கனுவய்யோ அல்லது வலய்வய்யோ முன்னும் பின்னுமாக இலுத்து, விரிந்து சுருங்கும் பாங்கு கொன்ட னெகில்வுப் பாங்குப் பொருன்மய் ஆக்குதல்
(elastic mode)முதலில் ஒரு வலய்வுப் பொருன்மய்யின் ஒரு 'கனுவய்' (node), அல்லது அனய்த்து 'கனுவய்யும்' (nodes), 'வடிவமய்ப்பியர் கருவியால்' (shape tool) தேர்வு செய்ய வேன்டும்.அடுத்து 'கனுத் திருத்துப் பன்பியல் பட்டய்யின்' (node edit property bar), 'னெகில்வுப் பாங்குப் பொருன்மய் ஆக்குதல்' (elastic mode) என்னும் விருப்பத் தேர்வுக் கட்டப் பொட்டு விசய்யய்ச் சொடுக்க வேன்டும்.இப்பொலுது வலய்வுப் பொருன்மய்யின் 'கனுவய்' (node), 'வடிவமய்ப்பியர் கருவியால்' (shape tool) தேர்வு செய்து கொன்டு 'இலுத்துப் போடுவதன்' (drag and drop) மூலம், தேர்வு செய்யப்பட்டுல்ல வலய்வுப் பொருன்மய்யய், னெகில்வுப் பாங்குடன் விரிக்கவும் சுருக்கவும் இயலும்.


--------------------------------------------
பார்வய்க் குரிப்பு


20. அனய்த்துக் கனுவய்யும் தேர்வு செய்தல் (select all nodes)
--------------------------------------------21. வலய்வுப் பொருன்மய்யில் உல்ல 'கனு னெருக்கத்தய்க் குரய்த்தல்'
(curve smoothness)முதலில் 'வலய்வுத் தடத்தில்' மிக னெருக்கமாகத் தோன்ரிட்ட 'கனு' (nodes) அனய்த்தய்யும், 'வடிவமய்ப்புக் கருவியால்' (shape tool) தேர்வு செய்ய வேன்டும்.

அடுத்து 'கனுத் திருத்துப் பன்பியல் பட்டய்யின்' (node edit property bar), 'கனுக் குரய்ப்பு' (curve smoothness) என்னும் இலுவய் விசய்யய்ச் சொடுக்கிட்டு இலுக்க வேன்டும்.இப்பொலுது வலய்வுத் தடத்தில்' மிக னெருக்கமாகத் தோன்ரிட்ட 'கனு' (nodes), குரய்க்கப்படலாகும்/ னீக்கப்படலாகும்.


--------------------------------------------


{2} 'துன்மி உருவய் வெட்டிக் குரய்த்தல்'


(cropping bitmaps)முதலில் 'துன்மி உரு' (bitmap image) ஒன்ரய், 'இரக்குமதி' (import) செய்தல் வேன்டும்.அடுத்து அந்த 'துன்மி உருவய்' (bitmap image), 'வடிவமய்ப்பியர் கருவியால்' (shape tool) தேர்வு செய்ய வேன்டும்.


இப் பொலுது 'துன்மி உருவய்ச்' (bitmap image) சுட்ரிலும், அதாவது னான்கு மூலய்யிலுமாக மொத்தம் னான்கு 'கய்ப்பிடி' (handles) தோன்ரலாகும்.அந்தக் 'கய்ப்பிடியில்' (handles) ஒன்ரய், 'வடிவமய்ப்பியர் கருவியால்' (shape tool) சொடுக்கிட்டு அலுத்தியவாரு, உல்ப் புரமாக 'இலுத்துப் போட்டால்' (drag and drop), இலுத்துப் போடப்படும் திசய்ப் பகுதியில் உல்ல 'துன்மி உருவின்' (bitmap image) ஓரப் பகுதி வெட்டிக் குரய்க்கப்படலாகும்.இவ்வாரு 'வடிவமய்ப்பியர் கருவியால்' (shape tool) வெட்டிக் குரய்க்கப்பட்ட 'துன்மி உருவின்' (bitmap image) பகுதியய், மீலப் பெர இயலும். அதர்க்கு 'துன்மி உருவின்' (bitmap image) உல்ப் புரமாக 'இலுத்துப் போடப்பட்ட' (drag and drop) 'கய்ப் பிடியய்' (handle), மீன்டும் 'வடிவமய்ப்பியர் கருவியால்' (shape tool) சொடுக்கிட்டு அலுத்தியவாரு வெலிப் புரமாக 'இலுத்துப் போடுதல்' (drag and drop) வேன்டும்.


--------------------------------------------பார்வய்க் குரிப்பு


<2> வெட்டுக் கருவி (Knife tool)
<3> அலிப்பியர் கருவி (Eraser tool)
<4> தெலிவட்ரத் திரல் பூசியர் கருவி (Smudge brush tool)
<5> கரடுமுரடு பூசியர் கருவி (Roughen brush tool)
<6> தாரால உருமாட்ருக் கருவி (Free transform tool)
<7> மெய்னிகர் துன்டம் னீக்குக் கருவி
(Virtual segment delete tool)
--------------------------------------------(7) வெலிக்கோட்டுக் கருவி (outline tool)
<01> வெலிக் கோட்டுச் சொல்லாடல் பெட்டி


(Outline pen dialog box)முதலில் வரய்வுக் கட்டகத்தில் உல்ல பொருன்மய் ஒன்ரய்த் தேர்வு செய்து கொன்டு, இந்தத் துனய்க் கருவியய்த் தேர்வு செய்திட்டால், 'வெலிக் கோட்டுச் சொல்லாடல் பெட்டி' (outline pen dialog box) தோன்ரலாகும்.'வெலிக் கோட்டுச் சொல்லாடல் பெட்டியில்' (outline pen dialog box) பல வகய்யான விருப்பத் தேர்வு விபரம் உன்டு. அவய்:{1} 'வெலிக் கோட்டு னிரம்' (outline color) தேர்வுப் பெட்டி.
{2} 'வெலிக் கோட்டுத் தடிமன்' (outline width) தேர்வுப் பெட்டி.
{3} 'வெலிக் கோட்டு மூலய் வடிவத்' (outline corner) தேர்வு வட்டப் பொட்டு விசய் மூன்ரு:
'கூர்மய் மூலய்' (mitter corner),
'வட்ட மூலய்' (round corner),
'மட்ட மூலய்' (bevel corner).
{4} 'வெலிக் கோட்டு முனய் வடிவத்' (outline cap) தேர்வு வட்டப் பொட்டு விசய் மூன்ரு:
'கடய் முனய்' (butt line cap),
'வட்ட முனய்' (round line cap),
'கட்ட முனய்' (square line cap).
{5} 'அம்புத் தலய் முனய் மட்ரும் பிர வகய் முனய் வடிவமய்ப்புத்' (arrow head and other line ending shapes) தேர்வுப் பெட்டி.
{6} 'வெலிக் கோட்டுப் பானித்' (outline style) தேர்வுப் பெட்டி.
{7} 'எலில் வரய்வுக் கோடு' (calligraphy) என்னும் தலய்ப்பிலான விபரம்:
'இலுப்பு' (stretch),
'கோனம்' (angle),
'வரய்வு முனய் வடிவமய்ப்புக் காட்சிப் பெட்டி' (nib shape),
'முன்னிருப்பு இயல்புனிலய் அமய்ப்பு' (default).
{8} 'னிரப்பப் படும் னிரத்துக்குப் பின் பக்கமாக வெலிக் கோட்டய் னிருத்து' (behind fill) விருப்பத் தேர்வுக் கட்டப் பொட்டு விசய்.
{9} 'பொருன்மய்யுடன் சேர்த்து வெலிக் கோட்டுத் தடிமனய்யும் மாட்ரு' (scale with image) விருப்பத் தேர்வுக் கட்டப் பொட்டு விசய்.


--------------------------------------------

{1} 'வெலிக் கோட்டு னிரம்' (outline color)முதலில் வரய்வுக் கட்டகத்தில் உல்ல பொருன்மய் ஒன்ரய்த், 'தேர்ந்தெடுப்பியர் கருவியால்' (pick tool) தேர்வு செய்ய வேன்டும்.அடுத்து 'வெலிக் கோட்டுச் சொல்லாடல் பெட்டியில்' (outline pen dialog box) உல்ல 'வெலிக் கோட்டு னிரத்' (outline color) தேர்வுப் பெட்டியின் அம்புக் குரியய்ச் சொடுக்கிட்டுத் தோன்ரும் 'னிரப் பட்டய்யில்' (color palette) இருந்து தேவய்யான னிரம் ஒன்ரய்த் தேர்வு செய்து கொன்டு, 'செய்' (OK) பொட்டுவய்ச் சொடுக்கிட்டால், பொருன்மய்யின் வெலிக் கோட்டு னிரம் மாரித் தோன்ரலாகும்.


--------------------------------------------
{2} 'வெலிக் கோட்டுத் தடிமன்' (outline width)அடுத்து 'வெலிக் கோட்டுத் தடிமன்' (outline width) தேர்வுப் பெட்டியின் சுலல் அம்புக் குரியய்ச் சொடுக்கிட்டுத் தேவய்யான தடிமன் அலவினய்த் தேர்வு செய்து கொன்டு, 'செய்' (OK) பொட்டுவய்ச் சொடுக்கிட்டால், பொருன்மய்யின் வெலிக் கோட்டுத் தடிமன் மாரித் தோன்ரலாகும்.


--------------------------------------------
{3} 'வெலிக் கோட்டு மூலய் வடிவம்' (outline corner)அடுத்து 'வெலிக் கோட்டு மூலய் வடிவம்' (outline corner) என்னும் விபரத் தலய்ப்பின் கீலாக உல்ல மூன்ரு விருப்பத் தேர்வு வட்டப் பொட்டு விசய்யில் ஒன்ரய், அதாவது
'கூர்மய் மூலய்' (mitter corner) அல்லது,
'வட்ட மூலய்' (round corner) அல்லது,
'மட்ட மூலய்' (bevel corner). விசய்யய்த்
தேர்வு செய்து கொன்டு, 'செய்' (OK) பொட்டுவய்ச் சொடுக்கிட்டால், பொருன்மய்யின் வெலிக் கோட்டு மூலய்யின் வடிவம் மாரித் தோன்ரலாகும்.


--------------------------------------------{4} 'வெலிக் கோட்டு முனய் வடிவம்' (outline cap)அடுத்து 'வெலிக் கோட்டு முனய் வடிவம்' (outline cap) என்னும் விபரத் தலய்ப்பின் கீலாக உல்ல மூன்ரு விருப்பத் தேர்வு வட்டப் பொட்டு விசய்யில் ஒன்ரய், அதாவது
'கடய் முனய்' (butt line cap) அல்லது,
'வட்ட முனய்' (round line cap) அல்லது,
'கட்ட முனய்' (square line cap). விசய்யய்த்
தேர்வு செய்து கொன்டு, 'செய்' (OK) பொட்டுவய்ச் சொடுக்கிட்டால், பொருன்மய்யின் வெலிக் கோட்டு முனய்யின் வடிவம் மாரித் தோன்ரலாகும்.


--------------------------------------------
{5} 'அம்புத் தலய் முனய் மட்ரும் பிர வகய் வடிவமய்ப்பு முனய்
(arrow head and other line ending shapes)


முதலில் வரய்வுக் கட்டகத்தில் உல்ல 'கோட்டுப் பொருன்மய்' ஒன்ரய்த் தேர்வு செய்ய வேன்டும்.


அடுத்து 'வெலிக் கோட்டுச் சொல்லாடல் பெட்டியில்' (outline pen dialog box) உல்ல 'அம்புத் தலய்' (arrows) என்னும் விபரத் தலய்ப்பின் கீலாக உல்ல 'இடது புர அம்புத் தலய் முனய்', அல்லது 'வலது புர அம்புத் தலய் முனய்த்' தேர்வுப் பெட்டியின் அம்புக் குரியய்ச் சொடுக்கிட்டுத் தோன்ரும் 'அம்புத் தலய் முனய் மட்ரும் பிர வடிவமய்ப்பு முனய்க் கூடத்தில்' இருந்து, தேவய்யான இடது புர அல்லது வலது புர வடிவமய்ப்பு முனய்யய்த் தேர்வு செய்து கொன்டு, 'செய்' (OK) பொட்டுவய்ச் சொடுக்கிட்டால், கோட்டுப் பொருன்மய்யின் முனய்யில் 'அம்புத் தலய்' (arrow) பொருத்தப்பட்டுத் தோன்ரலாகும்.


'அம்புத் தலய்யய் னீக்குதல்' (removing arrowhead)


முதலில் வரய்வுக் கட்டகத்தில் உல்ல 'அம்புத் தலய் பொருத்தப்பட்டப் பொருன்மய்' ஒன்ரய்த் தேர்வு செய்ய வேன்டும்.


அடுத்து 'வெலிக் கோட்டுச் சொல்லாடல் பெட்டியில்' (outline pen dialog box) உல்ல 'அம்புத் தலய்' (arrows) என்னும் விபரத் தலய்ப்பின் கீலாக உல்ல, 'இடது புர அம்புத் தலய் முனய்', அல்லது 'வலது புர அம்புத் தலய் முனய்த்' தேர்வுப் பெட்டியின் அம்புக் குரியய்ச் சொடுக்கிட்டுத் தோன்ரும், 'அம்புத் தலய் முனய் மட்ரும் பிர வடிவமய்ப்பு முனய்க் கூடத்தில்' முதலாவதாக உல்ல, 'வெட்ருக் கோடு' (none) என்பதய்த் தேர்வு செய்து கொன்டு, 'செய்' (OK) பொட்டுவய்ச் சொடுக்கிட்டால், கோட்டுப் பொருன்மய்யில் பொருத்தப்பட்டு இருந்த 'அம்புத் தலய்' (arrowhead) னீக்கப்படலாகும்.'அம்புத் தலய்த் திருத்து சொல்லாடல் பெட்டி' (arrowhead editor)


அடுத்து வரய்வுக் கட்டகத்தில் உல்ல 'அம்புத் தலய் பொருத்தப்பட்டப் பொருன்மய்யய்த்' தேர்வு செய்து கொன்டு, 'வெலிக் கோட்டுச் சொல்லாடல் பெட்டியில்' (outline pen dialog box) உல்ல 'அம்புத் தலய் முனய்' (arrows) என்னும் விபரத் தலய்ப்பின் கீலாக உல்ல 'வலது புர அம்புத் தலய் விருப்பத் தேர்வு' (options), அல்லது 'இடது புர அம்புத் தலய் விருப்பத் தேர்வு' (options) என்னும் பொட்டு விசய்யய்ச் சொடுக்கிட்டுத் தோன்ரும் பட்டியில் இருந்து, 'திருத்து' (edit) என்பதய்த் தேர்வு செய்திட்டால், 'அம்புத் தலய்த் திருத்து சொல்லாடல் பெட்டி' (arrowhead editor) தோன்ரலாகும்.


'அம்புத் தலய்த் திருத்து சொல்லாடல் பெட்டியின்' (arrowhead editor) காட்சித் திரய்யில், கோடும், அதன் முனய்யில் அம்புத் தலய்யும், அம்புத் தலய்யய்ச் சுட்ரிலும் தேர்வுக் கட்டத்தின் எட்டுக் 'கய்ப் பிடியும்' (handles) தோன்ரலாகும்.

--------------------------------------------


பார்வய்க் குரிப்பு

{6} 'வெலிக் கோட்டுப் பானி' (outline style)
{7} 'எலில் வரய்வுக் கோடு' (calligraphy) என்னும் தலய்ப்பிலான விபரம்:
'இலுப்பு' (stretch),
'கோனம்' (angle),
'வரய்வு முனய் வடிவமய்ப்புக் காட்சிப் பெட்டி' (nib shape),
'முன்னிருப்பு இயல்புனிலய் அமய்ப்பு' (default).
{8} 'னிரப்பப் படும் னிரத்துக்குப் பின் பக்கமாக வெலிக் கோட்டய் னிருத்து' (behind fill) விருப்பத் தேர்வுக் கட்டப் பொட்டு விசய்.
{9} 'பொருன்மய்யுடன் சேர்த்து வெலிக் கோட்டுத் தடிமனய்யும் மாட்ரு' (scale with image) விருப்பத் தேர்வுக் கட்டப் பொட்டு விசய்.
--------------------------------------------

பார்வய்க் குரிப்பு

<02> வெலிக் கோட்டு னிரச் சொல்லாடல் பெட்டி
(Outline color dialog box)
<03> வெலிக் கோடு னீக்குக் கருவி
(No outline)
<04> வெலிக் கோட்டு மயிரிலய்த் தடிமன் கருவி
(Hairline outline)
<05> வெலிக் கோட்டு 1/2 புல்லித் தடிமன் கருவி
(1/2 point outline)
<06> வெலிக் கோட்டு 1 புல்லித் தடிமன் கருவி
(1 point outline)
<07> வெலிக் கோட்டு 2 புல்லித் தடிமன் கருவி
(2 point outline)
<08> வெலிக் கோட்டு 8 புல்லித் தடிமன் கருவி
(8 point outline)
<09> வெலிக் கோட்டு 16 புல்லித் தடிமன் கருவி
(16 point outline)
<10> வெலிக் கோட்டு 24 புல்லித் தடிமன் கருவி
(24 point outline)
--------------------------------------------
[4] அச்சுரு வடிவமய்ப்பு
(1) அச்சுரு எல்லய் அமய்ப்பு


1. 'எல்லய்ப் பிரிவுக் கட்டலய்ப் பட்டியில்' (Layout menu) உல்ல, 'பக்க அமய்ப்புக் கட்டலய்யின்' (Page Setup) மூலம், அச்சிடு பக்கத்தின் அகல, உயர அலவினய்த், தேவய்க்கு ஏர்ப்ப மாட்ரி அமய்க்கலாகும்.


2. முதலில் 'எல்லய்ப் பிரிவுக் கட்டலய்ப் பட்டியில்' (Layout menu) உல்ல, 'பக்க அமய்ப்பு' (Page Setup) என்னும் கட்டலய்யய்த் தேர்வு செய்ய வேன்டும்.
--------------------------------------------
எல்லய்ப் பிரிவுக் கட்டலய்ப் பட்டி (Layout - menu) /
பக்க அமய்ப்பு (Page Setup)...
--------------------------------------------


3. இப்பொலுது 'பக்க அமய்ப்புக்கான விருப்பத்தேர்வுப் பெட்டி' (page setup – 'Options' – box) தோன்ரலாகும்.


4. அதில் 'பக்க அமய்ப்பு' ('Page' - setup) என்பதும், அதன் கீல் உல்ல 'பக்க அலவு' (page – 'Size') என்பதும், தேர்வுனிலய்யில் இருக்கும்.


5. அடுத்து 'பக்க அலவு' (page – 'Size') என்னும் விருப்பத்தேர்வின் கீல் உல்ல, 'இதல் அலவுப் பட்டிப் பெட்டியின்' ('Paper' - size list box) அம்புக் குரியய்ச் சொடுக்கிட்டுத் தோன்ரும் பட்டியில் இருந்து, 'வலக்கப் படுத்துதல்' (Custom) என்பதய்த் தேர்வு செய்ய வேன்டும்.


6. அடுத்து இதலின் 'னெடுக்கு உயரம்' (Height) மட்ரும் 'குருக்கு அகலம்' (Width) அலவாக 750 'புல்லியய்' (points), அதர்க்குரிய 'னெடுக்கு உயரம்' (Height) மட்ரும் 'குருக்கு அகலம்' (Width) பெட்டியில், உல்லீடு செய்ய வேன்டும்.


7. அடுத்து 'பக்க அமய்ப்புக்கான விருப்பத்தேர்வுப் பெட்டியில்' (page setup – 'Options' box) உல்ல, 'செய்' (OK) பொட்டுவய்ச் சொடுக்க வேன்டும்.


8. இப்பொலுது தேவய்க்கு ஏர்ப்ப, அச்சிடு பக்கத்தின் அகல, உயரம், 750*750 'புல்லி' (points) அலவாக மாரி அமய்யலாகும்.


9. அடுத்து 'காட்சிக் கட்டலய்ப் பட்டியில்' (view menu) உல்ல, 'பாதய்க் காட்டிக் கோடு அமய்ப்புக் கட்டலய்யின்' (guidelines setup) மூலம், அச்சிடு பக்கத்தில், 'குருக்குக் கிடய்ப் பாதய்க் காட்டிக் கோடு' (Horizontal - Guidelines) மட்ரும் 'னெடுக்குச் செங்குத்துப் பாதய்க் காட்டிக் கோடு' (Vertical - Guidelines) ஆகியதய்த் தேவய்க்கு ஏர்ப்ப தல்லி னிருத்தலாகும்.


10. முதலில் 'காட்சிக் கட்டலய்ப் பட்டியில்' (view menu) உல்ல, 'பாதய்க் காட்டிக் கோடு அமய்ப்பு' (guidelines setup) என்னும் கட்டலய்யய்த் தேர்வு செய்ய வேன்டும்.
--------------------------------------------
காட்சிக் கட்டலய்ப் பட்டி (view menu) /
'பாதய்க் காட்டிக் கோடு அமய்ப்பு' (guidelines setup)
--------------------------------------------


11. இப்பொலுது 'பாதய்க் காட்டிக் கோடு அமய்ப்புக்கான விருப்பத்தேர்வுப் பெட்டி' (guidelines setup – 'Options' – box) தோன்ரலாகும்.


12. அதில் 'பாதய்க் காட்டிக் கோடு அமய்ப்பு' (guidelines setup)
என்பது, தேர்வுனிலய்யில் இருக்கும்.


13. 'பாதய்க் காட்டிக் கோடு அமய்ப்பு' (guidelines setup)
என்பதன் கீல், 'குருக்குக் கிடய்ப் பாதய்க் காட்டிக் கோடு' (Horizontal - Guidelines), மட்ரும் 'னெடுக்குச் செங்குத்துப் பாதய்க் காட்டிக் கோடு' (Vertical - Guidelines) ஆகிய விருப்பத்தேர்வு உன்டு.


14. அடுத்து 'குருக்குக் கிடய்ப் பாதய்க் காட்டிக் கோட்டய்' (Horizontal - Guidelines), இதலின் அடிப் புரத்து முனய்யில் இருந்து 30 'புல்லி' (points) அலவில் தல்லி னிருத்த வேன்டும்.


15. அதர்க்கு 'குருக்குக் கிடய்ப் பாதய்க் காட்டிக் கோடு' (Horizontal - Guidelines) என்னும் விருப்பத்தேர்வய்ச் சொடுக்கிட்டுத் தோன்ரும் உல்லீட்டுப் பெட்டியில், 30 'புல்லியய்' (points) உல்லீடு செய்து, 'சேர்' (Add) என்னும் பொட்டு விசய்யய்ச் சொடுக்க வேன்டும்.


16. அடுத்து 'னெடுக்குச் செங்குத்துப் பாதய்க் காட்டிக் கோட்டய்' (Vertical - Guidelines), இதலின் இடப் புரத்து முனய்யில் இருந்து 30 'புல்லி' (points) அலவில் தல்லி னிருத்த வேன்டும்.


17. அதர்க்கு 'னெடுக்குச் செங்குத்துப் பாதய்க் காட்டிக் கோடு' (Vertical - Guidelines) என்னும் விருப்பத்தேர்வய்ச் சொடுக்கிட்டுத் தோன்ரும் உல்லீட்டுப் பெட்டியில், 30 'புல்லியய்' (points) உல்லீடு செய்து, 'சேர்' (Add) என்னும் பொட்டு விசய்யய்ச் சொடுக்க வேன்டும்.


18. அடுத்து 'பாதய்க் காட்டிக் கோடு அமய்ப்புக்கான விருப்பத்தேர்வுப் பெட்டியில்' (guidelines setup – 'Options' – box) உல்ல, 'செய்' (OK) பொட்டுவய்ச் சொடுக்க வேன்டும்.


19. இப்பொலுது தேவய்க்கு ஏர்ப்ப அச்சிடு பக்கத்தில், 'குருக்குக் கிடய்ப் பாதய்க் காட்டிக் கோடு' (Horizontal - Guidelines) மட்ரும் 'னெடுக்குச் செங்குத்துப் பாதய்க் காட்டிக் கோடு' (Vertical - Guidelines) ஆகியவய், இதலின் அடிப் புரத்து மட்ரும் இடப் புரத்து முனய்யில் இருந்து 30 'புல்லி' (points) அலவு தல்லி அமய்யலாகும்.


20. அடுத்து அச்சுருவாக உருவாக்கப்பட உல்ல கோட்டுருவய், 720 'புல்லி' (points) உயரம் உல்லதாய் வரய்யலாகும்.

--------------------------------------------(2) அச்சுரு உருவாக்கம்
<1> மூடு பாதய்


1. அச்சுருவாக உருவாக்கப்பட உல்ல கோட்டுருவுக்குத் (பொருன்மய்க்குத்) தேவய்யான னேர்கோடு, வலய்வுக்கோடு, வட்டம், கட்டம் போன்ரதய் வரய்யலாகும்.


2. மூடு பாதய்
வரய்யப்படும் கோட்டுரு அனய்த்தய்யும், இனய் இரட்டய்க் கோட்டால் வரய்தல் னன்ரு. கோட்டுருவின் முனய்ப் பகுதி தனித்து னீட்டிக் கொன்டிருந்தால், முனய்ப் பகுதியின் இனய் இரட்டய்க் கோட்டய் இனய்த்து, மூடு பாதய் கொன்டதாக ஆக்க வேன்டும். அதாவது வரய்யப்படும் கோட்டுரு எதுவும், திரந்த பாதய்யுடன் இருத்தல் கூடாது.


3. திரந்த முனய் கூடாது
போக்குவரத்து பாதய் பல, ஒன்ருடன் ஒன்ரு பல தடவய்க் குருக்கிட்டுக் கொன்டாலும், எந்த ஒரு பாதய்யில் இருந்தும், எந்த ஒரு பாதய்க்கும் தடய் இன்ரி செல்ல இயலுவதய்ப் போன்ரு, அச்சுருவாக்கத்தில் கோட்டுரு பல, ஒன்ருடன் ஒன்ரு ஒருங்கினய்க்கப்பட்டாலும், ஒரு கோட்டுருவின் இனய் இரட்டய்க் கோட்டுப் பாதய்யில் இருந்து, மட்ரதன் இனய் இரட்டய்க் கோட்டுப் பாதய்க்குத், தடய் இன்ரி செல்ல இயலுவதாய் இருத்தல் னன்ரு. தனித்து னீட்டிக் கொன்டிருக்கும் பொருன்மய்யின் முனய்ப் பகுதியில் உல்ல இனய் இரட்டய்க் கோட்டய் மட்டும் இனய்த்து, மூடு பாதய் கொன்டதாக ஆக்குதல் வேன்டும்.


4. னிரத்தய் னிரப்புதல் கூடாது
இனய் இரட்டய்க் கோட்டின் இடய்யில், னிரத்தய் னிரப்புதல் கூடாது. அதாவது வெட்ரு உல்லீட்டு, இனய் இரட்டய்க் கோட்டய்க் கொன்டதாக, கோட்டுருவய் வரய்தல் வேன்டும்.<2> 'வடிவமய்ப்பியர் கருவியய்க்' (shape tool) கொன்டு சீரமய்தல்


1. அடுத்து 'வடிவமய்ப்பியர் கருவியய்க்' (shape tool) கொன்டு, கோட்டுருவய்ச் சீரமய்க்கலாகும்.


2. இவ்வாரு சீரமய்க்கப்பட்ட கோட்டுருவில் உல்ல, 'கனுவின்' (nodes) னெருக்கத்தய், 'கனுத் திருத்துப் பன்பியல் பட்டய்யில்' (node edit property bar) உல்ல, 'கனுக் குரய்ப்பு' (curve smoothness) என்னும் கருவியய்க் கொன்டு, குரய்த்தல் வேன்டும்.<3> 'வெலிக் கோட்டுத் தடிமன்' (outline width)


கோட்டுருவின் வெலிக் கோட்டுத் தடிமன் அலவினய்த், தேவய்க்கு ஏர்ப்ப மாட்ரி அமய்க்கலாகும்.


முதலில் வரய்வுக் கட்டகத்தில் உல்ல கோட்டுருவய்த் தேர்வு செய்ய வேன்டும்.


அடுத்து வெலிக்கோட்டுக் கருவியின் (outline tool) அடியில், வலது புரம் உல்ல அம்புக் குரியய்ச் சொடுக்கிட்டால், துனய்க் கருவிப் பட்டி தோன்ரலாகும்.


பின்பு துனய்க் கருவிப் பட்டியில் இருந்து, தேவய்யான துனய்க் கருவி ஒன்ரய்த் தேர்வு செய்து பயன் படுத்தலாகும்.


துனய்க் கருவிப் பட்டியில் இருந்து, 'வெலிக் கோட்டு எலுதுகோல் சொல்லாடல் பெட்டி' (Outline pen dialog box) என்னும் துனய்க் கருவியய்த் தேர்வு செய்திட்டால், 'வெலிக் கோட்டு எலுதுகோல் சொல்லாடல் பெட்டி' (outline pen dialog box) தோன்ரலாகும்.


அடுத்து 'வெலிக் கோட்டுச் சொல்லாடல் பெட்டியில்' (outline pen dialog box) உல்ல, 'வெலிக் கோட்டுத் தடிமன்' (outline width) என்னும் தேர்வுப் பெட்டியின் அம்புக் குரியய்ச் சொடுக்கிட்டுத் தேவய்யான தடிமன் அலவினய்த் தேர்வு செய்து கொன்டு, 'செய்' (OK) பொட்டுவய்ச் சொடுக்கிட்டால், கோட்டுருவின் வெலிக் கோட்டுத் தடிமன் மாரித் தோன்ரலாகும்.
<4> 'ஒருங்கினய்' (Combine)


அடுத்து இவ்வாரு உருவாக்கப்பட்ட கோட்டுருவய், 'வரிசய்ப்படுத்துக் கட்டலய்ப் பட்டியின்' (Arrange menu) 'ஒருங்கினய்' (Combine) என்னும் கட்டலய் மூலம், ஒருங்கினய்க்க வேன்டும்.

--------------------------------------------
வரிசய்ப்படுத்துக் கட்டலய்ப் பட்டி (Arrange menu) /
'ஒருங்கினய்' (Combine)
--------------------------------------------<5> கோட்டுருவய்ப் பாதய்க் காட்டிக் கோட்டுடன் பொருத்துதல் (align to guidelines)


1. அடுத்து இவ்வாரு உருவாக்கப்பட்ட கோட்டுருவய்,
'காட்சிக் கட்டலய்ப் பட்டியில்' (View - menu) உல்ல, 'பாதய்க்காட்டிக் கோட்டின் ஈர்ப்பு' (Snap To Guidelines) என்னும் கட்டலய்யின் மூலம், 'னெடுக்கு மட்ரும் குருக்குப் பாதய்க் காட்டிக் கோட்டுடன்' (Vertical & Horizontal - Guidelines) ஒலுங்கு படுத்தலாகும்.


2. முதலில் 'காட்சிக் கட்டலய்ப் பட்டியில்' (View - menu) உல்ல, 'பாதய்க் காட்டிக் கோட்டின் ஈர்ப்பு' (Snap To Guidelines) என்னும் கட்டலய்யய்த் தேர்வு செய்தல் வேன்டும்.

--------------------------------------------
காட்சிக் கட்டலய்ப் பட்டி பட்டி (View - menu) /
பாதய்க் காட்டிக் கோட்டின் ஈர்ப்பு (Snap To Guidelines)
--------------------------------------------


3. அடுத்து கோட்டுருவய் 'னெடுக்கு மட்ரும் குருக்குப் பாதய்க் காட்டிக் கோட்டுடன்' (Vertical & Horizontal - Guidelines) ஒலுங்கு படுத்த வேன்டும். அதாவது கோட்டுருவய்ப் பாதய்க் காட்டிக் கோட்டின் அருகில் னகர்த்தும் பொலுது, கோட்டுருவய்ப் பாதய்க் காட்டிக் கோடு காந்தம் போன்ரு ஈர்க்கலாகும். அதனால் வரய்யப்பட்டக் கோட்டுரு, 'னெடுக்கு மட்ரும் குருக்குப் பாதய்க் காட்டிக் கோட்டுடன்' (Vertical & Horizontal - Guidelines), பொருந்தலாகும்.

--------------------------------------------
<6> 'வெலிக்கோட்டய் பொருன்மய் ஆக மாட்ரு' (Convert Outline To Object)


அடுத்து இவ்வாரு உருவாக்கப்பட்ட இனய் இரட்டய்க் கோட்டு அச்சுருவின் வெலிக்கோட்டய், 'வரிசய்ப்படுத்துக் கட்டலய்ப் பட்டியில்' (Arrange menu) உல்ல, 'வெலிக்கோட்டய் பொருன்மய் ஆக மாட்ரு' (Convert Outline To Object) என்னும் கட்டலய்யின் மூலம், பொருன்மய்யாக மாட்ர வேன்டும்.

--------------------------------------------
வரிசய்ப்படுத்துக் கட்டலய்ப் பட்டி (Arrange menu) /
'வெலிக்கோட்டய் பொருன்மய் ஆக மாட்ரு'
(Convert Outline To Object)
--------------------------------------------
<7> ஏட்ருமதி (Export)


1. அடுத்து 'கோப்புக் கட்டலய்ப் பட்டியில்' (File menu) உல்ல, 'ஏட்ருமதி' (Export) என்னும் கட்டலய்யய்த் தேர்வு செய்ய வேன்டும்.

--------------------------------------------
கோப்புக் கட்டலய்ப் பட்டி (File menu) /
ஏட்ருமதி (Export)...
--------------------------------------------


2. இப்பொலுது 'ஏட்ருமதிச் சொல்லாடல் பெட்டி' (Export dialog box) தோன்ரலாகும்.


3. அடுத்து 'ஏட்ருமதிச் சொல்லாடல் பெட்டியில்' (Export dialog box) உல்ல, 'சேமிப்புக் கோப்பு வகய்ப் பட்டிப் பெட்டியின்' (Save as type) அம்புக் குரியய்ச் சொடுக்கிட்டுத், தேவய்யான 'கோப்பு வகய்' ஒன்ரய்த் தேர்வு செய்ய வேன்டும். அதாவது 'பொது வகய் அச்சுரு' (TTF = True Type Font) என்பதய்த் தேர்வு செய்யலாகும்.


4. அடுத்து 'கோப்புப் பெயர்ப் பெட்டியில்' (File name), புதிதாக உருவாக்கப் பட உல்ல 'அச்சுருவுக்குப் பெயர்' ஒன்ரய்த் தட்டச்சிட வேன்டும். அதாவது 'கானா' என்பதய்த் தட்டச்சிடலாகும்.


5. அடுத்து 'சேமிப்புக் கோப்படவுப் பெட்டியின்' (Save in folder), அம்புக் குரியய்ச் சொடுக்கிட்டுத், தேவய்யான 'கோப்படவுப் பெயர்' (Folder) ஒன்ரய்த் தேர்வு செய்ய வேன்டும். அதாவது 'கோட்டுரு' என்பதய்த் தேர்வு செய்யலாகும்.


6. அடுத்து 'ஏட்ருமதி சொல்லாடல் பெட்டியின்' (Export dialog box), 'செய்' (OK) பொட்டுவய்ச் சொடுக்க வேன்டும்.


7. இவ்வாரு உருவாக்கப் படுவது புதிய அச்சுருவாய் இருந்திட்டால் / இருப்பதால், 'அச்சுருக் குடும்பப் பெயர் விருப்பத் தேர்வுச் சொல்லாடல் பெட்டி' (Options dialog box) தோன்ரலாகும். அதில் உல்ல 'அச்சுருக் குடும்பப் பெயர்ப் பெட்டியில்' (Font Family name), 'புதிய குடும்பப் பெயர்' ஒன்ரய்த் தட்டச்சிட வேன்டும். அதாவது 'தமிலு' என்பதய்த் தட்டச்சிடலாகும்.


8. அடுத்து 'விருப்பத் தேர்வு சொல்லாடல் பெட்டியின்' (Options dialog box), 'செய்' (OK) பொட்டுவய்ச் சொடுக்க வேன்டும்.


9. அடுத்து 'பொது வகய் அச்சுரு ஏட்ருமதிச் செய்திப் பெட்டி' (True Type Font Export message box) தோன்ரலாகும். அதில் 'அச்சுருக் கோப்பில் மாட்ரத்தய்ச் சேமிக்கலாமா?' என்ரு வினவப்பட்டு இருக்கும். இப்பொலுது 'பொது வகய் அச்சுரு ஏட்ருமதிச் செய்திப் பெட்டியின்' (True Type Font Export message box), 'செய்' (OK) பொட்டுவய்ச் சொடுக்கிட்டு, ஒப்புதலய்த் தெரிவிக்கலாகும்.


10. அடுத்து 'பொது வகய் அச்சுரு ஏட்ருமதிச் சொல்லாடல் பெட்டி' (True Type Font Export dialog box) தோன்ரலாகும்.


11. 'பொது வகய் அச்சுரு ஏட்ருமதிச் சொல்லாடல் பெட்டியில்' (True Type Font Export dialog box), இடது பக்கச் சன்னல் பலகம் மட்ரும் வலது பக்கச் சன்னல் பலகம் என்ரு இரு வகய்ச் சன்னல் பலகம் உன்டு.


12. இடது பக்கச் சன்னல் பலகத்தில், புதிதாக உருவாக்கப் பட உல்ல 'கானா' என்னும் அச்சுருவின் வடிவம் தோன்ரலாகும்.


13. வலது பக்கச் சன்னல் பலகத்தில், இயல்புனிலய்யாக (default) அச்சுருத் தொகுதி ஒன்ரின் (பேசிக் லடின் / Basic Latin) 'அச்சுருப் படம்' (Character map) தோன்ரலாகும்.


14. இப்பொலுது, இடது பக்கச் சன்னல் பலகத்தில் தோன்ரியுல்ல, புதிதாக உருவாக்கப் பட உல்ல 'கானா' என்னும் அச்சுருவுக்கும், வலது பக்கச் சன்னல் பலகத்தில் தோன்ரியுல்ல, 'பேசிக் லடின்' என்னும் அச்சுருத் தொகுதியின், 'அச்சுருப் படத்தில்' (Character map) உல்ல அச்சுரு ஒன்ருக்கும், தொடர்பு ஏர்ப்படுத்த வேன்டும். அதாவது 'அச்சுருப் படத்தில்' (Character map) உல்ல 'எப்' (F) என்னும் அச்சுருவய்த் தேர்வு செய்து, தொடர்பு ஏர்ப்படுத்தலாகும்.


15. அடுத்து 'பொது வகய் அச்சுரு ஏட்ருமதிச் சொல்லாடல் பெட்டியின்' (Options dialog box), 'செய்' (OK) பொட்டுவய்ச் சொடுக்க வேன்டும்.


16. இப்பொலுது புதியதாக உருவாக்கப்பட்ட 'அச்சுருவின்'
'கோப்பு வகய்' = 'பொது வகய் அச்சுரு' (TTF = True Type Font),

'கோப்புப் பெயர்' = 'கானா',
'கோப்படவு' = 'கோட்டுரு',
'அச்சுருக் குடும்பப் பெயர்' = 'தமிலு'
ஆகிய விபரம் சேமிக்கப்பட்டுவிடும்.

--------------------------------------------
(3) அச்சுரு னிருவுதல்


1. இப்பொலுது புதியதாக உருவாக்கப்பட்டுல்ல 'தமிலு' என்னும் 'அச்சுருவின் குடும்பப் பெயரய்', 'அச்சுருக் கோப்படவில்' (Fonts folder) னிருவுதல் (சேர்த்தல்) வேன்டும்.


2. அதர்க்கு முதலில், சன்னலகத்தின் 'தொலில் பட்டய்யில்' (task bar) உல்ல, 'தொடக்கம்' (Start)/ 'அமய்ப்பு' (Settings)/ 'கட்டுப்பாட்டுப் பலகம்' (Control Panel) ஆகிய விசய்யய்ச் சொடுக்க வேன்டும்.


3. இப்பொலுது 'கட்டுப்பாட்டுப் பலகம்' (Control Panel) தோன்ரலாகும்.


4. அடுத்து 'கட்டுப்பாட்டுப் பலகத்தில்' (Control Panel) உல்ல, 'அச்சுரு' (Fonts) என்னும் குரும்படத்தய் இரட்டய்ச் சொடுக்கு சொடுக்க வேன்டும்.


5. இப்பொலுது 'அச்சுருச் சன்னலகம்' (Fonts window) தோன்ரலாகும்.


6. அடுத்து 'அச்சுருச் சன்னலகத்தில்' (Fonts window) உல்ல, 'கோப்புக் கட்டலய்ப் பட்டியய்ச்' (File menu) சொடுக்கிட்டுத் தோன்ரலாகும் 'புதிய அச்சுருவய் னிருவு' (Install New Font) என்னும் கட்டலய்யய்ச் சொடுக்க வேன்டும்.
--------------------------------------------
கோப்புக் கட்டலய்ப் பட்டி (File menu) /
'புதிய அச்சுருவய் னிருவு' (Install New Font)
--------------------------------------------


7. இப்பொலுது 'அச்சுருவய்ச் சேர்' (Add Fonts) என்னும் சொல்லாடல் பெட்டி (dialog box) தோன்ரலாகும்.


8. அடுத்து 'அச்சுருவய்ச் சேர்' (Add Fonts) என்னும் சொல்லாடல் பெட்டியில் (dialog box), புதியதாக உருவாக்கப்பட அச்சுருவின்
'கோப்பு இயக்ககம்' (Drives) = டி (D-drive),
'கோப்படவு' (Folders) = 'கோட்டுரு',
'அச்சுருக் குடும்பப் பெயர்' (List of fonts) = 'தமிலு'
ஆகிய விபரத்தய் உல்லிட்டு, 'செய்' (OK) பொட்டுவய்ச் சொடுக்க வேன்டும்.


9. இப்பொலுது 'அச்சுருப் பட்டியில்' (List of fonts), புதியதாக உருவாக்கப்பட்ட 'தமிலு' என்னும் 'அச்சுருவின் குடும்பப் பெயர்' சேர்க்கப்பட்டு விடும்.

--------------------------------------------
(4) அச்சுருச் சிக்கல்


சிக்கல்-1
இப்பொலுது 'அச்சுருப் பட்டியில்' (List of fonts), புதியதாகச் சேர்க்கப்பட்ட 'தமிலு' என்னும் 'அச்சுருவின் குடும்பப் பெயரய்த்' தேர்வு செய்து கொன்டு, விசய்ப் பலகய்யின் எந்த ஒரு எலுத்து விசய்யய்ச் சொடுக்கிட்டாலும், 'புதியதாக உருவாக்கப்பட்ட 'க' (கானா) அச்சுரு, ஒரு எலுத்தய்ப் போன்ரு, 'சுட்டிக்குப்' (cursor) பின்னர் தொடர்ந்து அச்சாகிக் கொன்டு வரும். அதாவது எந்த ஒரு எலுத்து விசய்யய்ச் சொடுக்கிட்டாலும், 'தேர்வு செய்யப்பட்டுல்லதும், புதிதாக உருவாக்கப்பட்டுல்லதும் ஆன, 'க' (கானா) அச்சுருவின்' வடிவமே தொடர்ந்து அச்சாகிக் கொன்டு வரும்.


சிக்கல்-2
அடுத்து மேலும் ஒரு புதிய அச்சுருவய், 'ட' (டானா) என்பதய் உருவாக்கிக்கொன்டு, 'அச்சுருப் பட்டியில்' (List of fonts), 'தமிலு' என்னும் 'அச்சுருக் குடும்பப் பெயரின்' கீல் சேர்க்க முயன்ரால், தோல்வியே ஏர்ப்படும். அதாவது


'தமிலு அச்சுரு ஏர்க்கனவே னிருவப்பட்டு உல்லதால், அச்சுருவின் புதிய பதிப்பய் னிருவிட, முதலில் அச்சுருவின் பலய்ய பதிப்பய் னீக்கு'


என்னும் செய்தியுடன், 'செய்திப் பெட்டி' தோன்ரலாகும். அதாவது 'ட' (டானா) என்னும் புதிய அச்சுருவய், புதியதொரு 'அச்சுருக் குடும்பப் பெயரின்' கீல் சேர்க்குமாரு வலியுருத்தப்படும். அதாவது 'தமிலு01' என்பது போன்ரு, புதியதொரு 'அச்சுருக் குடும்பப் பெயரின்' கீல், சேர்க்குமாரு வலியுருத்தப்படும்.


சிக்கல்-3
மேல் கானும் முரய்யில், தொடர்ந்து 'க' (கானா), 'ட' (டானா), 'ப' (பானா), 'ம' (மானா) என்ரு,
--------------------------------------------
க (F) = 70 (செந்தரக்குரியீடு)
ட (L) = 76 (செந்தரக்குரியீடு)
ப (G) = 71 (செந்தரக்குரியீடு)
ம (K) = 75 (செந்தரக்குரியீடு)
--------------------------------------------
புதிய அச்சுருவய், புதிய அச்சுருக் குடும்பப் பெயரில் உருவாக்கிக் கொன்டு போனால், அனய்த்து அச்சுருவுக்கும் 'செந்தரக் குரியீட்டு என்னல்' = 32 (Character code) என்ரு மாரிவிடும்.

--------------------------------------------
(5) சிக்கல் தீர்வு


புதிய அச்சுருவய் உருவாக்குவதர்க்கு என்ரு,
--------------------------------------------
'அச்சுரு உருவாக்கி' (Version: FontCreator 6.2)
'அச்சுரு வரய்வி' (Version: Altsys Fontographer 3.3 7/19/93)
--------------------------------------------
என்பது போன்ரு, தனியே மென்பொருல் உன்டு.
அவட்ரய்ப் பயன்படுத்தலாகும்.

--------------------------------------------